Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav-kontoret for 2020

Det overordna målet er eit heilskapleg og samordna tenestetilbod som er tilpassa behova til brukarane. 

Gjennom nye arbeidsmetodar og samarbeidsformer skal brukarane oppleve auka kvalitet i tenestene og gjennom dette ei betring i levekåra. 

Ein vil kunne få inntil 610 000 kroner til løn og sosiale utgifter per hundre prosents stilling, og i tillegg inntil 10 000 kroner per tiltak til kompetanse som trengst spesifikt for dette tiltaket ein søkjer om. 

Særskild for 2020: Vi ønskjer å prøve ut ulike modellar og verkemiddel for å få meir kunnskap om gode tiltak og korleis desse kan spreiast. For 2020 er målet å få erfaring med desse verkemidla for vidare utvikling av tilskotsordninga. Vi ønskjer blant anna å prøve ut nettverk/ klyngjesamarbeid og ekstern prosessevaluering for einskilde tiltak som melder interessa si i søknadskjemaet.»

For fullstendig kunngjeringstekst, regelverk, søknadskjema med meir sjå på www.nav.no  nettsida.

Søknaden sendes Fylkesmannen i Rogaland og merkes 2019/12145.

Søknadsfrist:
01.02.2020 23:00:00
Målgruppe:
sosialt og økonomisk vanskelegstilte som har behov for sosiale tenester, og andre som står i fare for å kome i ein vanskeleg livssituasjon
Ansvarlig:
Arbeids -og velferdsdirektoratet
Hvem kan søke:
Kommunen i Nav -kontorene i Rogaland
Rapporteringsfrist:
01.02.2021 23:00:00

Kontaktpersoner