Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar 2019 - andre gongs utlysing

Kommunar kan søkje om midlar til symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar (Foto: UDIR)
Kommunar kan søkje om midlar til symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar (Foto: UDIR)

 Kommunar som ønskjer å drive symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar kan søkje Fylkesmannen om tilskot.

Fylkesmannen har restmidlar kr 433 250 som skal nyttast til symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar. Ved denne utlysinga er det først til mølla prinsippet som gjeld. Søknader blir behandla etter kvart som dei kjem inn. Vi tek imot søknader ut september 2019. Tilskotsordninga gjeld for nykomne minoritetsspråklege barn og unge i grunnskolen og vaksne med rett til grunnskoleopplæring. Tilskotssatsen er inntil kr 1 750 per elev som det blir gitt symjeopplæring til. Andre kostnader må kommunen dekke sjølv. Tilskotet skal brukast i budsjettåret 2019.

Målet for ordninga

Målet er å redusere risikoen for drukningsulykker og å setje elevane betre i stand til å nå kompetansemåla i læreplanen. Det er eit mål i læreplanen at elevane skal vere symjedyktige etter 4. årstrinn.

Organisering av symjeopplæringa

Kommunen vel sjølv korleis symjeopplæringa skal organiserast. Symjeopplæringa kan leggjast til skoletida eller etter skoletid.

Søknad om tilskot

Søknadsskjema må fyllast ut og sendast til fmropost@fylkesmannen.no, sjå høgremenyen. Send berre ein søknad frå kvar kommune.

Rapportering

Kommunen skal rapportere om talet på nykomne minoritetsspråklege som har gjennomført symjeopplæring innan 1. desember 2019. Meir informasjon vil stå i tildelingsbrevet.

Du finn meir informasjon om tilskotsordninga i brevet som er sendt til kommunane i Rogaland, sjå høgremenyen. 

Søknadsfrist:
30.09.2019 23:59:00
Målgruppe:
Nykomne minoritetsspråklege barn og unge i grunnskolen og vaksne med rett til grunnskoleopplæring
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Rogaland
Hvem kan søke:
Kommunar som har elevar i målgruppa
Rapporteringsfrist:
01.12.2019 00:00:00

Kontaktpersoner