Kommunal beredskap

Kommunane har ei sentral rolle i arbeidet med samfunnstryggleik. Dei har ansvar for å identifisere farer som kan råke kommunen, og planlegge utifra dette. Kommunen skal drive krisehandtering, arealplanlegging, helseberedskap og drive brann- og redningsvesenet. Her finn du meir informasjon om kommunens plikter og ansvar, og Fylkesmannen sine tilsyn med kommunal beredskapsplikt


27.05.2011

Nettverkssamling samfunnstryggleik og beredskap 2011

Den årlege nettverkssamlinga for samfunnstryggleik og beredskap blei arrangert 19. og 20. mai i Rennesøy kommune. Målgruppa for samlinga var kommunane og relevante regionale etatar i Rogaland.

15.06.2010

Beredskapssamlinga i Eigersund

Nettverkssamlinga dette året for beredskaps- og informasjonsfolk i kommunane og frå andre regionale etatar var i Egersund 8. og 9. juni. Eigersund kommune er nominert til beredskapsprisen i år, og viste seg frå si mest solfylte og innbydande side på samlinga.

23.02.2010

Kommunal beredskapsplikt lovfesta

Ved årsskiftet vart kommunane sitt ansvar for beredskapsplanlegging formalisert ved nye reglar i sivilforsvarslova. Kommunene har plikt til å utarbeide beredskapsplan og gjennomføre ein heilskapleg ROS-analyse. Fylkesmannen skal føre tilsyn med at kommunane følgjer opp dette.

11.06.2008

Nettverksmøte for kommunenes beredskapskontaktar i Rogaland - Utsira 4-5. juni 2008

Risiko- og sårbaranalyse for Rogaland (fylkes-ROS) var eit sentralt tema på møte 4.-5. juni for for beredskapskontaktane i kommunane i Rogaland.Oversikt over nettverksamlingar i samfunnstryggleik og beredskap

2019 Sauda
2018 Eigersund
2017 Suldal
2016 Karmøy
2015 Sandnes
2014 Haugesund
2013 Bryne
2012 Hjelmeland
2011 Rennesøy
2010 Eigersund
2009 Suldal
2008 Utsira