Kommunal beredskap

Kommunane har ei sentral rolle i arbeidet med samfunnstryggleik. Dei har ansvar for å identifisere farer som kan råke kommunen, og planlegge utifra dette. Kommunen skal drive krisehandtering, arealplanlegging, helseberedskap og drive brann- og redningsvesenet. Her finn du meir informasjon om kommunens plikter og ansvar, og Fylkesmannen sine tilsyn med kommunal beredskapsplikt


19.12.2019

Ny teneste gir deg oversikt over alle utrykningene til brann- og redningstenesta

Brannstatistikk.no er ei ny teneste frå DSB som mellom anna gir deg oversikt over alle utrykkingane til brann- og redningstenesta i Noreg. Av dei ti største kommunane i Noreg, er det Stavanger og Sandnes som kjem best ut på tal brannar per innbyggar. 

23.09.2019

Ny abonnementsløysing for naturfarevarsel

No inneheld abonnementsløysinga på varsom.no både varsel om flaum og skred frå Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og landbaserte varsel frå Meteorologisk institutt (MET). 

21.08.2019

Praksisstudent kartlegg kommunane sitt arbeid med samfunnstryggleik

Fylkesmannen i Rogaland samarbeider med Universitetet i Stavanger om å ta imot praksisstudentar. På beredskapslaget har Martin Schanche-Olsen hatt i oppgåve å kartlegga kommunane sitt arbeid med samfunnstryggleik.

07.08.2019

Nettverkssamlinga 2019

Nettverkssamlinga for beredskapskontaktar og informasjonsarbeidarar i Rogaland vart nok ein gong ei vellykka og spanande samling for kommunar og samarbeidsaktørar i og utanfor fylket. Presentasjonane fann de tidlegare som vedlegg. No er dei fjerna, grunna nye retningslinjer for publisering av presentasjonar. Ta kontakt dersom de vil ha dei tilsendt pr epost.

19.10.2018

Styrking av befolkninga sin eigenberedskap

Nordmenn er ikkje førebudde på ei krise der forsyninga av straum, vatn og matvarer blir hindra. Derfor lanserer Direktoratet for samfunnstrygghet og beredskap ein informasjonskampanje om eigenberedskap 19. oktober.

30.10.2018

Jodtablettar ved atomhendingar

Jodtablettar kan gi vern mot kreftsjukdom etter radioaktiv ureining ved ei atomulykke. Dette gjeld særskild for gravide, ammande, barn og unge. Statens strålevern og Helsedirektoratet rår disse gruppene til å ha jodtablettar i heimen. I spesielle tilfelle kan også alle under 40 år bli tilrådde å ta jodtablettar. Frå 1. november kan du kjøpe tablettane reseptfritt på apoteket.

01.02.2016

Samfunnssikkerhetsprisen 2015 til Eigersund kommune

Eigersund kommune blei i dag tildelt prisen under Samfunnssikkerhetskonferansen 2016 i Oslo. Konferansen blir arrangert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

25.11.2015

Risavika-rapporten: Foreslår tiltak som styrkar tryggleik og beredskap

Hamne- og industriområdet Risavika i Sola er eit regionalt, nasjonalt og internasjonalt logistikk-knutepunkt og har ei av landets største hamner. Mange av verksemdene handterer farlege stoff og farleg gods, derfor har det vore behov for ei brei kartlegging. Nå er resultatet klart, eit arbeid som er viktig for både Risavika og andre næringsområde, meiner fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa. 

25.07.2014

Ber kommunane gå gjennom beredskapsplanverket

Grunna auka trusselnivå i landet har Fylkesmannen fått i oppdrag frå Helsedirektoratet å sjå til at kommunane i fylket går gjennom beredskapsplanane sine.

14.10.2013

Alvorlege hendingar i barnehage og skole

Utdanningsdirektoratet har saman med Politiet laga ein rettleiar for å førebyggje og handtere alvorlege hendingar i barnehage og utdanningsinstitusjonar.

Flere nyheter


Oversikt over nettverksamlingar i samfunnstryggleik og beredskap

2019 Sauda
2018 Eigersund
2017 Suldal
2016 Karmøy
2015 Sandnes
2014 Haugesund
2013 Bryne
2012 Hjelmeland
2011 Rennesøy
2010 Eigersund
2009 Suldal
2008 Utsira