Samfunnstryggleik i arealplanlegging

All planlegging skal fremma samfunnstryggleik. Det går fram av mellom anna plan- og bygningslova. Som lokal planstyresmakt har kommunane ansvar for og heimel til å nekte at areal som er eller kan vere utsette for fare, blir teken i bruk. Dette gjeld for så vel enkeltståande byggjetiltak som meir omfattande planar.

Omsynet til samfunnstryggleik må føre til konkrete val

I praksis betyr dette blant anna at bustadfelt og institusjonar ikkje må leggjast til område som er utsette for flaum, skred eller andre hendingar som kan innebere fare for liv og helse og store materielle skadar. Det bør òg vere alternative forsyningsvegar av drikkevatn og straum dersom hovudtilførslane skulle bryte saman. Ved etablering av nye samferdselsårer skal bustadområde, skular og andre institusjonar skjermast best mogleg.

Kommunal ROS-analyse er lovbestemt

Heilskapleg kommunal ROS-analysen er ein metode til å kartleggje sannsynet og konsekvensane av uønskte hendingar for eksisterande tilhøve i kommunen. Dette kan til dømes vere naturbasert risiko, verksemdsbasert risiko, store ulykker eller tilsikta hendingar. Denne analysen skal ligge til grunn for å vurdere forhold som bør vere med i planar og prosessar etter plan- og bygningslova. Det er vidare krav til ROS-analyse i samband med alle planar etter plan- og bygningslova (framtidige byggverk eller aktivitet).

Motsegn til planar etter plan- og bygningslova

Dersom det ikkje føreligg ein ROS-analyse til planar etter plan- og bygningslova, om analysen ikkje er god nok eller det ikkje blir tatt omsyn til den risikoen kjem fram, kan Fylkesmannen fremme motsegn til planen. 

Eit motsegn betyr at planen ikkje kan godkjennast av kommunen, men blir sendt til Kommunal og moderniseringsdepartementet for endeleg avgjerd hvis den ikkje vert trukke. 

Vis mer


06.11.2012

Handtering av havnivåstigning i kommunal planlegging

Rettleiaren "Håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging" er no publisert. Føremålet er å gje råd om korleis kommunar og andre kan gå fram for å skaffe oversikt over risiko og sårbarheit knytt til havnivåauke, stormflo og bølgjer.

17.07.2008

Nye retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområde langs vassdrag

Arealplanlegging som tar omsyn til flaum, erosjon og ras er det viktigaste virkemiddelet for å førebygge skader av slike hendingar. Kommunane bør så tidleg som mogleg i planlegginga skaffe seg oversikt over og kunnskap om fareområda. Arealbruk bør styrast utanom desse område. Alternativt må det inn føresegner som sikrar tilstrekkeleg tryggleik.

27.01.2006

Ny rettleiar om bruk av GIS i samfunnstryggleik og arealplanlegging

Rettleiaren skildrar prosessar for handsaming av samfunnstryggleik i arealplanarbeidet i kommunane og viser korleis kommunane kan nytta geografiske informasjonssystem (GIS) og geodata som støtte i dette arbeidet.

01.10.2008

Samfunnstryggleik i arealplanlegginga – ny rettleiar

Formålet med rettleiaren er å gi råd om korleis kommunen, anna offentleg forvaltning, tiltakshavarar og konsulentar osv. kan gå fram for skaffe seg ein oversikt over risiko- og sårbartilhøve i arealplanlegginga.

16.07.2009

Nye aktsemdskart for steinsprang

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har nyleg lansert nye og landsdekkande aktsemdskart for steinsprang på www.skrednett.no. Aktsemdskart for steinsprang er den første kartserien i eit nasjonalt kartleggingsprogram, som også omfattar snøskred og jordskred.

28.11.2012

Mykje å lære av naturskadehendingar

Dersom kommunane følgjer regelverket, kan dei forhindre at mange av dei naturskadehendingane som har skjedd tidligare skjer igjen. Samtidig er det fleire naturfarar som kan bli vanlegare med framtidige klimaendringar og som dagens regelverk og arealplanlegging ikkje fangar opp.

05.11.2010

Nye retningslinjer for motsegn - samfunnstryggleik

Som følgje av den nye plan- og bygningslova har fylkesmannen fått nye retningslinjer for bruk av motsegn når det gjeld samfunnstryggleik i arealplanlegginga.

27.11.2012

Radon og elektromagnetiske felt

Fylkesmannen hadde fagseminar om radon og elektromagnetiske felt tysdag 5. april. Utgangspunkt for seminaret er at det er stor merksemd rundt radon og elektromagnetiske felt som høgspentlinjer, mobiltelefonar og trådlaust nettverk.

26.11.2012

Nettstad om områder med skredfare

Skrednett samlar fakta og ekspertise frå skredfaglege miljø. På www.skrednett.no finn du oppdaterte oversyn over skredutsette område, risikonivå og data om alle typar skred for heile landet.