Milan (15) styrer Oppvekstkonferansen 2015

Ungdomsordførar i Sandnes, Milan Aran, er konferansier for Oppvekstkonferansen 2015.
Ungdomsordførar i Sandnes, Milan Aran, er konferansier for Oppvekstkonferansen 2015.

Når over 200 tilsette og folkevalde i kommunane møtest til Oppvekstkonferansen 2015 i morgon, er det ungdomsordførar i Sandnes, Milan Aran, som skal losa dei gjennom dagen og konferansen.

Fylkesmannen har det siste året satsa særleg på barn og unge, blant anna gjennom satsinga Sjumilssteget – for god oppvekst i Rogaland, eit bidrag til å implementera Barnekonvensjonen i kommunane. Oppvekstkonferansen 2015 er den andre i sitt slag i regi av Sjumilssteget, og denne gongen var me så heldige å få 15-åringen Milan Aran som konferansier for heile konferansen. Aran er elev ved Giske ungdomsskole i Sandnes, men også ordførar i Sandnes unge bystyre.

Gode oppvekstvilkår

Konferansen har fleire spennande foredragshaldarar med ulike innfallsvinklar på temaa:

  • barn som lir under omsorgssvikt eller står i fare for å gjera det
  • styrkja oppvekstvilkåra for alle barn
  • barn sin tilgang til gode arenaer for medverknad og deltaking

Målgruppa til konferansen er alle tilsette og folkevalde i kommunane som har oppgåver retta mot barn og unge, også administrativ og politisk leiing – og dei som jobbar med plan og utvikling.

Det tverrfaglige perspektivet er spesielt viktig. Målet med konferansen er å visa kva ein god oppvekst betyr for barn, både når det gjeld kvaliteten på tenestene i kommunen, tverrfagleg samarbeid og tidleg innsats.

Du finn programmet for konferansen i høgremargen. Der ligg også presentasjon av foredragshaldarane.