Nyheiter - sjumilssteget

08.11.2016

Planarbeid med dataspillet Minecraft

På Sjumilsstegets nasjonale konferanse snakket samfunnsgeografen Tor Brynjar Welander fra sjumilsstegskommunen Stavanger kommune om planarbeid ved bruk av dataspillet Minecraft og VR-briller. Han sa det er en god måte for å få barn og unge i tale. Det skaper læring, samtidig som leken har fått plass i samarbeidet.

08.11.2016

Barn og folkehelse i planarbeid

Tilrettelegging av gode oppvekst- og nærmiljø, og med særleg søkelys retta mot barn og unge sine interesser, skal inngå som eit viktig tema i samfunnsplanlegginga – både nasjonalt, regionalt og lokalt. Vi har sidan 1989 hatt eigne rikspolitiske retningsliner for å styrke barn og unge sine interesser i planlegginga. Omsynet til barn og unge sine opp-vekstvilkår er også løfta fram i formålsparagrafen i plan- og bygningslova (§1-1).

03.09.2015

Bli med på eit felles løft for god oppvekst i Rogaland.

For eit år sidan inviterte Fylkesmannen i Rogaland kommunane til å gjere eit felles løft for barn og unge sine oppvekstvilkår gjennom satsinga Sjumilssteget. No kan fleire kommunar bli med.

09.06.2015

Milan (15) styrer Oppvekstkonferansen 2015

Når over 200 tilsette og folkevalde i kommunane møtest til Oppvekstkonferansen 2015 i morgon, er det ungdomsordførar i Sandnes, Milan Aran, som skal losa dei gjennom dagen og konferansen.

28.05.2015

Ny prosjektleiar

Anita Olufsen er tilsett tilsett i 50 % prosjektstilling for Sjumilssteget God oppvekst Rogaland frå 1. august i to år framover.

18.05.2015

Barn som pårørande

Helsetenestene og alt helsepersonell har plikt til å ta vare på barn som pårørande. Kva tyder denne plikta i praksis?

01.12.2014

Tiltaksplan for å bekjempa vald mot barn og unge

Regjeringa har lansert tiltaksplanen «En god barndom varer livet ut» på 25 års dagen for FNs barnekonvensjon. 

19.08.2014

Kommuneanalyse: eit godt verktøy!

Fylkesmannen vil kome med eit tilbod til kommunane om å gjere ein analyse for å sjekka om dei ivaretek det ansvaret dei har for eigne barn og unge. Dette handlar ikkje om nye oppgåver, det er eit unikt høve til å utføra ei viktig oppgåve betre.

16.07.2014

Ikkje godt nok samordna innsats mot barnefattigdom

Riksrevisjonen har undersøkt i kva grad statlege og kommunale verkemiddel og tiltak medverkar til å minske fattigdom blant barn og unge.

15.07.2014

Felles løft for barn og unge sine oppvekstvilkår

Fylkesmannen inviterer kommunane til å gjere eit felles løft for barn og unge sine oppvekstvilkår gjennom satsinga Sjumilssteget. 

Flere nyheter