Korleis sikra og skape gode oppvekstvilkår for barn og unge i planlegging?

I førige veke publiserte kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ein ny rettleiar om barn og unge i plan og byggesak. Rettleiaren skal vise korleis fylkeskommune og kommunar kan bruke planlegging for å ivareta barn og unge. 

Her finn du mellom anna ein god opplisting av planhierarkiet, regelverket, supplert med eksemplar på bruk av planar, arealføremål, planføresegn og medverknad. 

Ønsker du meir informasjon?

Her finn du rettleiaren. KMD har og laga nokre artiklar i samband med publisering av rettleiaren; nå skal kommunene ha barna i tankene når de planlegger og veileder om barn og unge i plan og byggesak