KMDs avgjørelse for Sola kommuneplan - arealdel 2019-2035

Sola kommuneplan 2019 – 2035 ble vedtatt av kommunen 7. februar 2019, med fire uløste innsigelser. I midten av mai kom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) med sin avgjørelse i saken. To av innsigelsene fra Fylkesmannen ble ikke tatt til følge, en ble tatt til følge. Forsvaret sin innsigelse til manglende hensynssoner til skytefelt ble også tatt til følge.

Forsvarsbygg hadde innsigelse til manglende hensynssoner for skyte- og øvingsfelt i sjø utenfor Vigdel og Rott. Fylkesmannen i Rogaland hadde innsigelse til et boligområde på Joa og til utvidelse av næringsområdet ved Risavika mot Tjora, samt til retningslinje for hyttestørrelse på øya Rott.

Les hele avgjørelsen i dokumentet her.

Joa

På Joa ble foreslått endring fra offentlig formål til bolig på om lag 3 dekar. Arealet ligger på landbrukssiden av langsiktig grense og en større sammenhengende grønkorridor som går fra Røyneberg og ned til Hafrsfjord.

Både direktorat og fagdepartement støttet Fylkesmannens innsigelse på begge områdene ut fra hensyn til jordvern. KMD legger i sin avgjørelse vekt på at det er behov for opprydning av området, at det er avsatt til utbyggingsformål i gjeldende kommuneplan og at kollektivdekningen er god.

Tjora

På Tjora ble det foreslått satt av et 100 dekar stort areal til næringsområde, i forlengelse av næringsområdet i Risavika. Arealet ligger på utbyggingssiden av langsiktig grense, men er siste gjenværende del innenfor regionalplanens levetid frem til 2040 i dette området. En av Fylkesmannens argument var husholdering av arealene og manglende vurdering av potensiale for fortetting av eksisterende areal.

På Tjora anbefalte Landbruks- og matdepartementet at innsigelsen tas til følge, men at mindre deler av arealet kan fases inn stykkevis før 2030. KMD legger i sin avgjørelse vekt på at utvidelsen er på rett side av langsiktig grense, og at arealene som er beskyttet av fylkesdelplanen skal vare fram til 2040. KMD har kommet til at hensynet til en god og langsiktig planlegging og arrondering innenfor Risavika havneområde må tillegges avgjørende vekt, og godkjenner derfor næringsformål i tråd med kommuneplanforslaget. Videre skriver de at: Grensene for havneområdet som framgår av kommuneplanen, må betraktes som endelige i overskuelig framtid, og legges til grunn for langsiktige planer for arrondering av arealer og virksomheter innenfor Risavika havneområde.

Rott

Kommunens forslag til retningslinjer for fritidsboligene på Rott åpner opp for utvidelse til 80 m2 BRA, mens forvaltningsplanen for Jærstrendene landskapsvernområde har satt en grense på 60m2. Fylkesmannens vurdering var retningslinjene ga en uheldig forventing om utvidelse enn hva forvaltningsplanen legger opp til. Både Klima- og miljødepartementet og KMD anbefaler at innsigelsen blir tatt til følge. Rott er en del av et større landskapsvernområde med egenartet natur- og kulturlandskap. Det omfattes også av et fuglefredningsområde. KMD skriver i sin vurdering: «Departementet vurderer at rammene for størrelse på fritidsboliger på Rott, som i Jærstrendene landskapsvernområde for øvrig, er avklart gjennom verneprosessen. Den enkelte kommune må gjennom sin kommuneplan legge verneplanen til grunn. Det vil være problematisk dersom kommuneplanen gir signaler om størrelse på fritidsboliger på Rott som avviker fra Jærstrendene landskapsvernområde som helhet. Dette ville gi uheldige og utydelige signaler, og det kunne skape uheldige presedensvirkninger for landskapsvernområdet for øvrig.»