Liste over sakshandsamarar av plansaker

Alle avdelingar og embetsleiinga hos Fylkesmannen er involverte i arbeidet med å gje tidleg og tydeleg informasjon om nasjonale og viktige regionale interesser inn i kommunalt planarbeid. Sakene vert fordelte på sakshandsamarar som er knytte til ulike avdelingar som samarbeider tett om ein samordna uttale som gjeld heile embetet sitt ansvar.

Miljøvernavdelinga har eit særleg ansvar for å koordinere arbeidet internt. Tilsette med fagtilknytning til beredskap, landbruk og miljø er sakshandsamarar i plangruppa. Avdelingane våre innan helse/omsorg og utdanning bidrar med faglege innspel innan sine felt.  

Uansett kven du kontaktar i oversikta under, viser dei deg til den som har hovudansvaret for saka hos oss.

Bjerkreim, Bokn, Hå, Sokndal, Strand, Suldal, Tysvær, Vindafjord:
Ida Eline Skålnes, idesk@fylkesmannen.no,  tlf. 51 56 88 07

Eigersund, Haugesund, Kvitsøy, Time, Utsira:
Trond Olav Fiskå, fmrotof@fylkesmannen.no, tlf 51 56 88 69

Gjesdal, Hjelmeland, Karmøy, Klepp, Lund, Sauda: 
Tina Eltervåg, tielt@fylkesmannen.no, tlf. 51 56 87 89

Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger: 
Storby-planar: Regine Benz, reben@fylkesmannen.no, tlf. 51 56 87 48
Øvrige planar: Magne Bartlett, magnb@fylkesmannen.no, tlf. 51 56 88 58


Innan landbruk og jordvern er kommunedelinga for plansaker slik:
Bjerkreim, Bokn, Hå, Strand, Tysvær, Utsira, Vindafjord:
Rune Lian, fmrorli@fylkesmannen.no, tlf. 51 56 87 54

Hjelmeland, Kvitsøy, Sola, Stavanger: 
Ine Woldstad, fmroiwo@fylkesmannen.no, tlf. 51 56 87 98

Haugesund, Karmøy, Klepp, Sandnes, Sauda, Suldal, Time:
Helene Medhus Skedsmo, hemsk@fylkesmannen.no, tlf. 51 56 88 21

Eigersund, Gjesdal, Lund, Randaberg, Sokndal:
Malene Hassel Sørensen, fmromhs@fylkesmannen.no, tlf. 51 56 88 40

Innan samfunnstryggleik i plan er kommunedelinga slik

Kommunedelplanar og temaplanar for klima og klimatiltak:
Tonje Fjermestad Aase, fmrotfa@fylkesmannen.no, tlf. 51 56 89 59

Øvrig planarbeid: Ivar Langvik, fmroila@fylkesmannen.no, tlf. 51 56 88 46


Andre fagpersonar som gjev fagleg støtte til plansakshandsaming i plangruppa

Geografiske informasjonssystem (GIS): James Stott, fmrojst@fylkesmannen.no,
tlf. 51 56 87 93

Folkehelse: Helge A. Haga, fmrohah@fylkesmannen.no, tlf. 51 56 88 56

Utdanning: Thomas Wegner Thomassen, fmrotwt@fylkesmannen.no, tlf. 51 56 87 28

Aktuelt

Leiar plansaksbehandling:
May Britt Jensen, fmromaj@fylkesmannen.no

Plankoordinator:
Trond Olav Fiskå, fmrotof@fylkesmannen.no