Arealforvaltning

Det er i utgangspunktet kommunen selv som bestemmer hvordan arealene skal brukes, så lenge arealbruken er innenfor rammene av nasjonal politikk. Fylkesmannen er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, og skal sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt. I tillegg skal vi sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Nasjonale retningslinjer må følges

Stortinget og regjeringen gir retningslinjer og rammer som kommunene skal legge til grunn i arealforvaltningen. Fylkesmannens oppgave er å sørge for at kommunene ivaretar nasjonale interesser innenfor miljøvern, landbruk, helse og samfunnssikkerhet. Vi skal også se til at barn og unges interesser blir tatt vare på i planleggingen. Dersom den kommunale arealforvaltningen er i strid med nasjonale interesser, skal Fylkesmannen gripe inn.

Fylkesmannen kan gripe inn ved å varsle eller fremme innsigelser til arealplaner eller klage på vedtak i byggesaker (dispensasjonsvedtak) som er i strid med arealplanen. Dersom kommunen velger å ikke ta innsigelsen til følge, går saken til mekling mellom partene. Hvis meklingen ikke fører fram, kan kommunen be om at saken oversendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. 

Fylkesmannen er klageinstans

De som er berørt av kommunale vedtak i reguleringsplaner og byggesaker, og av vedtak etter jordloven, konsesjonsloven og odelsloven, kan klage til Fylkesmannen. Fylkesmannen behandler også klagesaker etter matrikkelloven, eierseksjonsloven, veiloven, tomtefesteloven og lov om kommunal forkjøpsrett. Fylkesmannen er i tillegg klageinstans i saker der det offentlige overtar privat eiendom etter plan- og bygningsloven (ekspropriasjon). Denne typen klager behandles først av kommunen. Dersom kommunen ikke gir klageren medhold, sender de klagen til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

Vis mer


14.03.2014

Viktige grenser blir trekt opp i Hå

Hå kommune har i forslag til ny kommuneplan trekt opp langsiktig grense for landbruk rundt stasjonsbyane Nærbø, Varhaug og Vigrestad.

24.01.2014

Fylkesmannen fremmar motsegn til kort tunnel for ny E 39 ved Figgjo

Fylkesmannen meiner lang tunnel og kort dagsone må veljast for ny E 39 ved Figgjo/Håland. Statens Vegvesen si vurdering er at kort tunnel og lang dagsone er beste alternativ.

21.01.2014

Regionalplan Jæren til departementet

Fylkesmannen har innvendingar mot to retningsliner som gjeld handelsetableringar på Forus i godkjent Regionalplan for Jæren. Retningslinene kjem i vesentleg konflikt med sjølve føremålet med regionalplanen, som er å styrke eksisterande by- og tettstadssentra, bidra til effektiv arealbruk og miljøvenleg transportval. Fylkesmannen oversender regionalplanen til departementet, og ber departementet ta desse to retningslinene ut av planen.

08.01.2014

Femårsregelen for detaljreguleringar m.v. - høyringsfråsegn

Miljøverndepartementet sende 9.9.2013 på høyring eit framlegg til endring av fleire føresegner i plandelen i plan- og bygningslova. Fylkesmannen hadde m.a. kritiske merknader til innføring av ein ny verknadsfrist på 10 år knytt til detaljreguleringar fremja av private.

21.01.2013

Uttale til planprogram kommuneplan Sandnes og Sandnes aust

Fylkesmannen meiner planprogrammet har med dei sentrale tema for revisjon av kommuneplan for Sandnes 2015-2030. Vi støttar grepet med eigen kommunedelplan for den viktige regionale planlegginga av Sandnes aust.