Arealforvaltning

Det er i utgangspunktet kommunen selv som bestemmer hvordan arealene skal brukes, så lenge arealbruken er innenfor rammene av nasjonal politikk. Fylkesmannen er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, og skal sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt. I tillegg skal vi sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Nasjonale retningslinjer må følges

Stortinget og regjeringen gir retningslinjer og rammer som kommunene skal legge til grunn i arealforvaltningen. Fylkesmannens oppgave er å sørge for at kommunene ivaretar nasjonale interesser innenfor miljøvern, landbruk, helse og samfunnssikkerhet. Vi skal også se til at barn og unges interesser blir tatt vare på i planleggingen. Dersom den kommunale arealforvaltningen er i strid med nasjonale interesser, skal Fylkesmannen gripe inn.

Fylkesmannen kan gripe inn ved å varsle eller fremme innsigelser til arealplaner eller klage på vedtak i byggesaker (dispensasjonsvedtak) som er i strid med arealplanen. Dersom kommunen velger å ikke ta innsigelsen til følge, går saken til mekling mellom partene. Hvis meklingen ikke fører fram, kan kommunen be om at saken oversendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. 

Fylkesmannen er klageinstans

De som er berørt av kommunale vedtak i reguleringsplaner og byggesaker, og av vedtak etter jordloven, konsesjonsloven og odelsloven, kan klage til Fylkesmannen. Fylkesmannen behandler også klagesaker etter matrikkelloven, eierseksjonsloven, veiloven, tomtefesteloven og lov om kommunal forkjøpsrett. Fylkesmannen er i tillegg klageinstans i saker der det offentlige overtar privat eiendom etter plan- og bygningsloven (ekspropriasjon). Denne typen klager behandles først av kommunen. Dersom kommunen ikke gir klageren medhold, sender de klagen til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

Vis mer


18.01.2016

1/5 del av innbyggarane på Jæren bur i gåavstand til Jærbanen

Frå Stavanger i nord til Eigersund i sør bur 18 % av innbyggarane i gåavstand til jernbanestasjon. Det viser ei utrekning Fylkesmannen i Rogland har gjort. Dette utgjer 46 701 innbyggarar. Transformasjon og fortetting i byområde Stavanger og Sandnes og i «stasjonsbyane» på Jæren vil kunne auke denne andelen.

23.11.2015

Fylkesmannen tilrår kort tunnel til Årdal

Fylkesmannen har hatt planprogrammet for rassikring av riksveg 13 mellom Tau og Årdal til høyring, og konkludert med å tilrå alternativ 4. Det betyr kort tunnel.

29.06.2015

Nye kart på temakart-Rogaland

Me har no lagt ut nye temakart på www.temakart-rogaland.no. Desse er gode verktøy for fleire fagfelt, mellom anna for diverse planlegging. Dei er og relevante i arbeidet med risiko- og sårbarheitsanalyser og konsekvensutgreiingar.

10.02.2015

Klimahjelperen - ny rettleiar

DSB har publisert rettleiaren "Klimahjelperen - hvordan ivareta klimpatilpasning i planlegging etter plan- og bygningsloven". Den vil vere til nytte for dei som abeider med arealplansaker og beredskap.

12.12.2014

Stor deltaking på samling om nytt og nyttig i plansamanheng

Statlege planretningslinjer for bustad-, areal- og transportplanlegging, utforming av kommuneplan og mange fleire plantema var på programmet med nesten 100 engasjerte deltakarar tilstades. Sjå foredraga her.

20.10.2014

Ny E39 forbi Figgjo til departementet

Lang eller kort tunnel, lang eller kort dagsone forbi Figgjo? Det må nå departementet ta stilling til. Fylkesmannen støttar Sandnes kommune sitt ønske om kort dagsone og lang tunnel, men den løysinga ønskjer ikkje Statens vegvesen for nye E39 forbi Figgjo.

13.10.2014

Opphogging av oljeinstallasjonar til departementet

Fylkesmannen i Rogaland og Fiskeridirektoratet fremma motsegn til Vindafjord sin plan for industriell aktivitet i Vats- og Yrkesfjorden i Vindafjord. Meklinga førte ikkje til semje, dermed går saka til endeleg avgjerd hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

07.08.2014

Utviding av Q-meieriet i Klepp utfordrar langsiktig grense landbruk

Q-meieriene sitt anlegg i Klepp treng meir areal til auka produksjon. Forslag til reguleringsplan ved Øksnevadkrossen utfordrar langsiktig grense landbruk og vil omdisponera areal i kjerneområde landbruk. Fylkesmannen har motsegn til planen, men inviterer Klepp kommune til dialog med sikte på løysing av saka.

05.08.2014

Frøyland må varig sikrast for matproduksjon

Fylkesmannen rår departementet til å ta motsegn til bustadbygging på Frøyland til følgje. Ei utbygging der er i strid med mål om kompakt byutvikling, redusert transportarbeid og jordvern- og kulturlandskapsinteresser av nasjonal verdi. Frøyland må varig sikrast som landbruksområde.

08.05.2014

Uttale til Klepp kommuneplan 2014 - 2025

Fylkesmannen gir Klepp ros for at kommunen i hovudsak følgjer opp Regionalplan Jæren og statlege føringar for samordna areal- og transportplanlegging ved å prioritere hovuddelen av by- og tettstadutvikling langs kollektivaksar. Fylkesmannen meiner likevel planlagd årleg folketalsvekst på 2,5 % ikkje er i tråd med dei regionale måla om å prioritere hovudmengda av bustadbygging i bybandet Stavanger-Sandnes og utbygging i Sandnes aust.