Arealforvaltning

Det er i utgangspunktet kommunen selv som bestemmer hvordan arealene skal brukes, så lenge arealbruken er innenfor rammene av nasjonal politikk. Fylkesmannen er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, og skal sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt. I tillegg skal vi sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Nasjonale retningslinjer må følges

Stortinget og regjeringen gir retningslinjer og rammer som kommunene skal legge til grunn i arealforvaltningen. Fylkesmannens oppgave er å sørge for at kommunene ivaretar nasjonale interesser innenfor miljøvern, landbruk, helse og samfunnssikkerhet. Vi skal også se til at barn og unges interesser blir tatt vare på i planleggingen. Dersom den kommunale arealforvaltningen er i strid med nasjonale interesser, skal Fylkesmannen gripe inn.

Fylkesmannen kan gripe inn ved å varsle eller fremme innsigelser til arealplaner eller klage på vedtak i byggesaker (dispensasjonsvedtak) som er i strid med arealplanen. Dersom kommunen velger å ikke ta innsigelsen til følge, går saken til mekling mellom partene. Hvis meklingen ikke fører fram, kan kommunen be om at saken oversendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. 

Fylkesmannen er klageinstans

De som er berørt av kommunale vedtak i reguleringsplaner og byggesaker, og av vedtak etter jordloven, konsesjonsloven og odelsloven, kan klage til Fylkesmannen. Fylkesmannen behandler også klagesaker etter matrikkelloven, eierseksjonsloven, veiloven, tomtefesteloven og lov om kommunal forkjøpsrett. Fylkesmannen er i tillegg klageinstans i saker der det offentlige overtar privat eiendom etter plan- og bygningsloven (ekspropriasjon). Denne typen klager behandles først av kommunen. Dersom kommunen ikke gir klageren medhold, sender de klagen til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

Vis mer


28.05.2018

Medhald i klage på handelsetablering

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjer om Rogaland fylkeskommune sitt vedtak om samtykke til bruksendring fra bilforretning/kontorbygg til møbelforretning på Forus i Sandnes kommune.

10.04.2018

Nyttig dialogmøte med kommunestyret i Strand 21. mars 2018

Fylkesmannen var invitert til dialogmøte med kommunestyret i Strand knyta til arealbruk og dispensasjonar. Det er vår vurdering av møtet var nyttig for politikarar i kommunen, det var også nyttig for oss å bli utfordra på kor lista skal leggjast når det gjeld nasjonale og regionale omsyn. I dette ligg også respekten for det lokale sjølvstyret.

23.11.2017

Det nærmar seg utkast til jordvernstrategi for Rogaland

Ressursgruppa for jordvernstrategien har hatt to møte denne hausten, 20. desember er datoen for neste møte. Då skal første utkast til strategidokument diskuterast. Det er særleg mål og tiltaksdel som er viktig, og som også er krevjande å konkretisere.

22.11.2017

Fylkesmannen rår til fleire bustader i Time kommune sin områdeplan for Morenefaret

Kapasiteten er ikkje utnytta godt nok i dette store utbyggingsområdet. Det er større potensiale til å balansere variasjonen i bustader og felles løysingar, som grøntområde og parkering.  Høg utnytting er ein viktig føresetnad for eit betre jordvern og redusert transport. Dei nasjonale måla om innskjerping av nedbygginga av jordbruksareal tilseier høgare utnytting i framtidige planar. Forslaget sikrar heller ikkje tilstrekkeleg ute- og leikeareal med god kvalitet.

23.10.2017

Nytt møte i ressursgruppa for regional jordvernstrategi

Arbeidet med regional jordvernstrategi for Rogaland er godt i gang. Andre møte i ressursgruppa vart halde tirsdag 17.10.2017. Tema for dagen var oppfølging av innspel frå førre møte, status for kunnskapsinnhenting og målformulering.

28.09.2017

Uttale til Regionalplan for massehandtering på Jæren

Regionalplan for massehandtering på Jæren er ute på høyring fram til 06.10.2017. Planen tek opp viktige utfordringar og løysingar innan massehandtering og behandling av overskotsmassar ved bygge- og anleggstiltak. Vi har nå gitt vår uttale til planen.

03.05.2017

Vi rår til indre korridor for ny E39 Lyngdal - Sandnes

Fylkesmannen meiner at Vegvesenet berre bør gå vidare med indre korridor i det vidare arbeidet med ny E39. Ytre/midtre korridor gir etter vår vurdering størst negative konsekvensar samla sett.

30.09.2016

Stavanger får 2,5 millioner kroner til byutvikling

Stavanger får midler frå Regjeringa til arbeidet med utvikling av ein berekraftige og attraktiv by.

08.04.2016

Foreslår løysing for lang tunnel

Fylkesmannen rår Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å finna ei løysing i lag med Samferdselsdepartementet som kan sikra lang tunnel mellom Tysdalstranda og Årdal på riksveg 13.

18.01.2016

Massefyllingar i landbruksområde og søknadsplikt etter plan- og bygningslova

Regelverket for når søknadsplikta slår inn er i stor grad basert på skjønnsmessige kriterier. Her kjem nokre generelle føringar for den konkrete vurderinga som kommunen skal ta.