Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Avgrenset høring av forvaltningsplan for Lundarsøyla naturreservat

Forvaltningsplanen for Lundarsøyla naturreservat ligger nå ute til offentlig høring. Fristen for uttalelser er 09.06.2020. En forvaltningsplan skal sikre en enhetlig forvaltning av verneområdet ved å gi retningslinjer om bruk og brukerinteresser, informasjon, skjøtsel, tilrettelegging og andre tiltak.

Publisert 05.05.2020

Forslag til forvaltningsplan for Lundarsøyla naturreservat i Stavanger kommune ligger nå tilgjengelig i Naturbasen.

Forvaltningsplanen skal sikre en enhetlig forvaltning av verneområdet ved å gi retningslinjer om bruk og brukerinteresser, informasjon, skjøtsel, tilrettelegging og andre tiltak. Forvaltningsplanen er en presisering og utdyping av verneforskriften, og gir retningslinjer for dispensasjonspraksis. Forvaltningsplanen definerer videre mål for forvaltningen av verneområder, og beskriver aktuelle tiltak for skjøtsel, tilrettelegging, besøksforvaltning mv.

Fylkesmannen vil spesielt be om innspill til følgende:

  1. Opplysninger om naturverdier som ikke er fanget opp i planen
  2. Opplysninger om bruk av området som ikke er beskrevet godt nok eller inneholder feil
  3. Synspunkter på eventuelle interessekonflikter som planforslaget kan/vil medføre. Disse bør beskrives mest mulig konkret, for eksempel hvilken del av området dette gjelder, og hvilke justeringer av planen som vil være mulig for å løse eller redusere konflikten.
  4. Synspunkter på foreslåtte tiltak

 

Høringsinnspill sendes til Fylkesmannen innen 09.06.2020

Uttalelser sendes til:

Fylkesmannen i Rogaland

Miljøavdelingen
Postboks 59

4001 Stavanger

eller på epost til fmropost@fylkesmannen.no