Verneområder

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Fylkesmannen som behandler søknaden.

Vis mer


17.02.2017

Lokal høyring av forvaltingsplanen for Norheimsøy og Lamholmen naturreservat

Norheimsøy og Lamholmen naturreservat vart oppretta ved kongeleg resolusjon i 1982 som ein lokalitet innanfor verneplan for sjøfugl i Rogaland. Forvaltingsplanen er lagt ut for lokal høyring. Merknadar kan sendast fylkesmannen innan 17. mars 2017.

01.02.2017

Godkjent forvaltningsplan for Linemyra naturreservat

Fylkesmannen i Rogaland har etter lokal høyring fått godkjent forvaltningsplanen for Linemyra naturreservat i Time kommune.

29.11.2016

Utvida vern av Hålandsdalen naturreservat

Kongen i statsråd vedtok fredag 25. november vern av 33 skogområde. Hålandsdalen naturreservat i Suldal kommune vart med dette utvida med 1.360 dekar, og nytt totalareal på reservatet er 7.078 dekar.

20.07.2016

Jærkysten er verna!

Fredag 17. juni oppretta regjeringa tre nye marine verneområde, - og Jærkysten i Rogaland er eit av dei.

11.07.2016

Tilråding om frivilling vern av skog i Hålandsdalen

Fylkesmannen i Rogaland har sendt tilråding om utviding av Hålandsdalen naturreservat til Miljødirektoratet.

02.03.2016

Lokal høyring forvaltningsplan for Linemyra

Forvaltningsplanen for Linemyra naturreservat i Time kommune er lagt ut for lokal høyring. Merknadar kan sendast fylkesmannen innan 29. april 2016.

02.03.2016

Godkjent forvaltningsplan for Kyllesvatnet naturreservat

Fylkesmannen i Rogaland har etter lokal høyring nå eigengodkjent forvaltningsplanen for Kyllesvatnet naturreservat. Forvaltingsplanen skal vere eit praktisk hjelpemiddel for å ivareta og fremja verneformålet, og er i tråd med verneforskrifta.

04.12.2015

Lokal høyring av forvaltningsplan for Kydlesvatnet naturreservat

Forvaltningsplanen for Kydlesvatnet naturreservat i Sandnes kommune er lagt ut på lokal høyring. Frist for innspel er 18. januar 2016.

20.03.2015

Vellukka skjøtsel av over 5000 år gamalt levande kulturminne

Gardbrukarar frå sørfylket gjennomførte onsdag brenning av lyng- og grashei i Synesvarden landskapsvernområde i Hå. Lyngbrenninga skjedde på oppdrag frå Fylkesmannen og er saman med beiting, eit skjøtselstiltak for å ta vare på landskapet.

12.03.2015

Ny brosjyre om våtmarkene i Rogaland

Rogaland har nokre av dei viktigaste våtmarkene i landet. Våtmarker er område med myr, vatn og grunne sjøområde.