Vatn

Vann er en livsnødvendig ressurs for alle. Vi har mye rent vann i Norge, men ikke alt vannet har like god kvalitet.

Dette er de viktigste årsakene til dårlig vannkvalitet:

  • forurensning som forsuring, overgjødsling og spredning av miljøgifter
  • fysiske endringer som vassdragsregulering, hindringer som for eksempel veier og jernbaner, og grøfting og andre tiltak som styrer vannet i kanaler
  • biologiske påvirkninger som fremmede fiskearter, rømt oppdrettsfisk og lakselus

Samarbeid om vannforvaltning

Vannet renner dit det vil. De fleste vannkildene strekker seg over flere kommuner eller fylker, og noen deler vi med våre naboland. Derfor må vannet forvaltes i samarbeid mellom lokale, regionale og sentrale myndigheter. Her samarbeider vi også med nabolandene våre Sverige, Finland og Russland.   

Norge er delt inn i elleve vannregioner. En fylkeskommune i hver region er utpekt som vannregionmyndighet. I 2015 skal det vedtas regionale vannforvaltningsplaner med konkrete tiltak. Dette er en del av innføringen av EUs rammedirektiv for vann.

Fylkesmannens oppdrag

Klima- og miljødepartementet er ansvarlig myndighet for innføringen av EUs rammedirektiv for vann. Fylkesmannen er departementets representant på regionalt nivå, og skal   

  • samle kunnskap om vannets tilstand og gi en vurdering av miljøtilstanden
  • overvåke og kartlegge problemer
  • fungere som miljøfaglig rådgiver for andre involverte myndigheter

Vannet blir påvirket på mange ulike måter. Hensynet til at vi skal ha rent vann nå og i framtiden, må være en del av vurderingen på alle fagområder.

Vis mer


19.02.2015

Overvaking av fisk og vasskjemi i eit utval elver og innsjøar i Rogaland i 2014

Kvart år vert det gjennomført biologisk og kjemisk oppfølging av eit utval kalka innsjøar og elver. Dei viktigaste funna er omtale i ny rapport Fiskeundersøkelser i Rogaland 2014.

09.01.2015

Innspel til plan- og tiltaksprogram regional plan for vassforvalting i Rogaland

Fylkesmannen har gitt innspel til konkrete betringar i plan- og tiltaksprogrammet til den regionale planen for vassforvalting som er under arbeid.

02.12.2014

Tilskotsordningar i 2015 vassmiljøtiltak og vassforvaltning

Ordningane omfattar områda naturforvaltning, friluftsliv, kulturminnevern og forureining. Alle søknadar skal sendast gjennom elektronisk søknadssenter i Miljødirektoratet. Søknadsfristen er 15. januar 2015 for dei fleste tilskotsordningane.

30.01.2013

Fiskeundersøkingar i Rogaland 2012

Både i vassdraga langs Jærkysten og i Ryfylke vart registrert mykje lakseyngel. I begge områda var det lite aureyngel. I 2012 vart også gjennomført prøvefiske og vannkvalitetsundersøkingar i kalka og ukalka vatn. pH-prosjektet syner stor betring i høve til 1980-åra, men små endringar frå 2007.

20.11.2012

pH-kart for Rogaland 2012

Fylkesmannen har på nytt oppdatert "pH-kartet" for Rogaland. 406 prøver frå ukalka lokaliteter i heile fylket er samla inn. I dag har omlag 5% av vatna pH under 5. I 1980-åra hadde til samanlikning omlag 20% av fylket så surt vatn. Betringane siden den gong er store!

15.06.2011

pH-status for vassdrag i Rogaland

Omlag 1/5 av vassdraga i Rogaland er framleis så sure at auren har problem med å formere seg. Frå 2002 til 2007 har ein del vatn vorte litt surare. Den sterke forbetringa i vasskvaliteten har stoppa opp.