Rapportseriar frå miljøvernavdelinga

Nedanfor finn du lenker til rapportar som er laga for eller ved Miljøvernavdelinga, Fylkesmannen i Rogaland. Tema spenner over fleire fagfelt. Lenkene er ordna kronologisk med dei siste rapportane først.

2018

Fiskeundersøkelser 2017 Rogaland, Espen Enge

2017

Forvaltningsplan Norheimsøy og Lamholmen i Finnøy, miljørapport 1-2017

2016

Forvaltningsplan Linemyra naturreservat i Time, miljørapport nr 1 - 2016
Fiskeundersøkelser 2016 Rogaland, Espen Enge

2015

Fiskeundersøkelser i Rogaland 2015 Espen Enge

2014

Kartlegging kystfuruskog i Rogaland og Hordaland 2014 rapport MU2015-23 Miljøfaglig utredning AS
Fiskeundersøkelser i Rogaland 2014
Supplerande kartlegging av naturtypar i Rogaland 2011, skogtypar (rapport 1 - 2014)

2013

Fiskeundersøkelser i Rogaland 2012 (Miljønotat nr.1-2013, E . Enge)
Forvaltningsplan Øksnevadtjønn, miljørapport nr. 6 - 2013 (retta utgåve godkjent 2015)
Forvaltningsplan Smokkevatnet, Time, miljørapport nr. 1-2013

2012

Handlingsplan for åkerrikse - oppsummering 2011 (Torborg Berge)
The survival of a small brown trout population in Lysedalen (Enge et. al. in Vann)

2011

Status forsuring Rogaland 2007 (Miljørapport 1-2011, Espen Enge)
Handlingsplan mot framande skadelege artar (Miljørapport 3-2011, Randi Storhaug)
Hagerømlingar - informasjonsbrosjyre framande skadelege artar (Randi Storhaug)
Kartlegging av sjøaurebekker i Høgsfjord (Ecofact rapp. 43, Larsen & Søyland)
Supplerande kartlegging naturtypar med vekt på klokkesøte i Sokndal i 2010 (miljørapport 5-2011)
Forvaltningsplan Alvevatnet, Klepp, miljørapport nr. 2-2011

2010

Jærstrendene landskapsvernområde - Naturtypar biologisk mangfald bevaringsmål, Anders Lundberg, 2010-4 
Jærstrendene landskapsvernområde - forvaltingsplan del 1 (april 2010)
Jærstrendene landskapsvernområde - forvaltingsplan del 2 (april 2010)
Svarthalespove på Jæren - kartlegging 2010 (Kjell Mjølsnes)
Supplerande kartlegging naturtypar i Rogaland 2010, Jordal og Johnsen (miljørapport 1-2011)Kulturlandskap og biologisk mangfald på Haugaland (miljørapport 5-2010, Anders Lundberg)
Forvaltningsplan Søylandsvatnet, Hå, miljørapport nr 2-2010
Forvaltningsplan Harvalandvatnet, Sola, miljørapport nr. 1-2010

2009

Supplerande kartlegging naturtypar i Rogaland 2009, Gaarder, Jordal, Johnsen og Fjellstad, miljørapport 3-2010

2008

Fiskeundersøkelser i Jensavatn, Gjesdal 2008 (E.Enge)
Supplerande kartlegging av naturtypar i Rogaland 2008, Jordal & Johnsen (miljørapport 1-2009)
Evaluering av Naturbase for Rogaland, John Bjarne Jordal, miljørapport 2-2008

2007

Supperande kartlegging av naturtypar i Rogaland 2007, Jordal & Johnsen (miljørapport 1-2008)

2006

Bunn og tareskogundersøkelse Jærens rev - Orre (Per Kristian Austbø)
Hekkende sjøfugl i Rogaland 1978-2006 (Vegard Ankarstrand Larsen)
Supplerande kartlegging av naturtypar i Rogaland 2006 (miljørapport 2007-1), John Bjarne Jordal
Forvaltningplan Migaren og Ørestø, Gjesdal

2005

Forvaltningsplan for Ragstjørna naturreservat, Gjesdal (Per Kristian Austbø)

2003

Forsuringsstaus i Rogaland 2002 (Enge & Lura)
Forvaltningsplan for Nord-Talgje naturreservat i Finnøy, 2003 

1993

Forvaltningsplan for Kvanndalen og Dyraheio LVO og Holmavassheio biotopvernområde (Tom Sørum)

1989

Utkast til verneplan for våtmark i Rogaland (Morten Gluva)