Tilskotsordningar i 2015

Ordningane omfattar områda naturforvaltning, friluftsliv, kulturminnevern og forureining. Alle søknadar skal sendast gjennom elektronisk søknadssenter i Miljødirektoratet. Søknadsfristen er 15. januar 2015 for dei fleste tilskotsordningane.

Les meir om tilskota, vilkår, kven som kan søke og krav til søknaden på nettsidene til Klima- og miljødepartementet.

Lenke til rundskriv T-1/14.