Utgreiingar

Sanddyner som indikator på miljøendring, masteroppgave 2013 av Henning Auestad

Naturtypekartlegging og tilstandsvurdering naturtyper på Orrestranda, masteroppgave 2014 av Martin Ljosdal

Brukerundersøkelse friluftsliv på Jærstrendene, 2005

Kartlegging invertebrater i fem hotspot-habitattyper, nye norske arter og rødlistearter 2004 - 2008. NINA-rapport 500.

Naturtyper, biologisk mangfald og bevaringsmål i Jærstrendene landskapsvernområde, miljørapport 2010-4 Anders Lundberg