Friluftsliv

Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv i naturen og i nærmiljøet, for eksempel å gå turer, plukke bær og sopp, og å jakte og fiske. Å legge til rette for friluftsliv er et viktig tiltak for bedre folkehelse.

Fylkesmannen skal ivareta nasjonale friluftsinteresser knyttet til strandsonen, vassdrag og fjellområder. 

Både Fylkesmannen, fylkeskommunen og kommunene skal ta hensyn til allmennhetens mulighet til å drive friluftsliv når de behandler saker om arealdisponering. Fylkeskommunen kan gi tilskudd til tiltak som motiverer til å delta i friluftsliv, og til å sikre og opparbeide friluftsområder.

Jakt og fiske

Alt vilt er fredet dersom ikke annet er bestemt i loven eller ved egne vedtak. Det er Miljødirektoratet som fastsetter jakttiden for ulike arter, men kommunene kan forlenge eller forkorte jakttiden for enkelte arter. I verneområder kan det gjelde spesielle regler for jakt eller være jaktforbud. Kommunene er myndighet for det meste av forvaltningen av høstbart vilt. Fylkeskommunen har en veiledningsfunksjon overfor kommunen på alle høstbare arter unntatt villrein. Fylkesmannen er klagemyndighet.

Fylkesmannen har ansvar for forvaltningen av laks, sjøørret og sårbare bestander av innlandsfisk. Fylkesmannen har også ansvaret for alle fiskearter i forhold til vassdragsregulering. Fylkesmannen samler inn fangststatistikk fra laks- og sjøørretfisket, registrerer deltakelse i sjølaksefisket og deler ut tilskudd fra det statlige fiskefondet. Overvåking er viktig for å kunne ta vare på og styrke fiskebestandene. Fylkesmannen har tett kontakt med grunneiere og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakten om oppsyn med fiskeressursene.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringer i elv og sjø, og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøørret.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikke-truede bestander. Fylkeskommunen har dessuten ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjoner.

Vis mer


10.07.2017

Tidleg jakt på grågås i Kvitsøy, Rennesøy og Finnøy kommunar 2017-2018

Fylkesmannen har gitt ny felles forskrift som opnar for 15 dagar utvida jakttid på grågås i Kvitsøy, Rennesøy og Finnøy kommunar for 2017 og 2018. Den utvida jakta er strengt regulert.

08.06.2017

Rettleiing til kommunane om lokal regulering av fart og bruk av sjøområde

Samferdselsdepartementet har laga ein rettleiar om lokal regulering av fart og bruk av kommunale sjøområde samt elvar og innsjøar når det gjeld vannscooter.

02.12.2014

Tilskotsordningar i 2015 friluftsliv

Ordningane omfattar områda naturforvaltning, friluftsliv, kulturminnevern og forureining. Alle søknadar skal sendast gjennom elektronisk søknadssenter i Miljødirektoratet. Søknadsfristen er 15. januar 2015 for dei fleste tilskotsordningane.

25.07.2014

Båtførarar må vise omsyn til badande og andre interesser i strandsona

Fint ver og varmt vatn i sjøen gjev rekordbesøk langs Jærstrendene og andre badeplassar i fylke. Både Fylkesmannen og friluftsråda får melding om uvettig køyring med båt og vannskuter blant dei badande.

23.07.2014

Tidleg jakt på grågås i Kvitsøy og Rennesøy i 2014

Fylkesmannen har gitt nye lokale forskrifter som opnar for 15 dagar utvida jakttid på grågås i  Kvitsøy og Rennesøy kommunar i 2014. Jakta i denne perioden er strengt regulert.

14.02.2014

Ny flott fuglefilm på Jæren våtmarksenter

Den prislønna naturfotografen Roy Mangersnes frå Sandnes har på oppdrag frå Jæren våtmarkssenter laga ein film om fuglelivet i Kvassheimsbukta i Hå. I filmen som er utan lyd, men med tekst, vil du sjå ei rekke kjende og mindre kjende fuglar som kan observerast langs Jærkysten.

03.10.2013

Romsa sikra for almenta

Romsaøyane i Vindafjord er for all framtid sikra som friluftslivsområde for deg og meg. Desse øyperlene byr på gode havner for båtfolket, turstiar, fiskemuligheter og fine badeviker. På austsida av Store-Romsa ligg Noregs størst naturreservat for kristtorn.

03.10.2013

Jakttider

Det er Miljødirektoratet som fastset jakttidene for dei jaktbare viltartane. I Norge er det tillat å jakte på nesten 60 ulike artar fuglar og pattedyr.

02.10.2013

På steintrapper til Månafossen

Vegen frå parkeringa til Månafossen er restaurert og naturperla har fått ein staseleg inngang. Dei første 100 m av stien er steinsett.

20.09.2013

Mostun natursenter

Naturinformasjonssenteret fekk autorisasjon som nasjonalt våtmarkssenter i desember 2012. Senteret ligg i Mosvatnparken i Stavanger. Alle arrangement ved Mostun vert publisert på Facebook.