Forurensning

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Fylkesmannens oppgaver etter forurensningsloven:

 

 • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Fylkesmannen, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
 • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
 • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
 • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
 • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
 • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
 • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer

Akutt forureining

Dersom eit uhell eller ei ulykke fører til eller kan føre til akutt forureining av det ytre miljøet, skal du straks varsle om dette på telefon:

 • 110

Fylkesmannen i Rogaland har ei intern beredskap når det gjeld akutt forureining, og har følgande vakttelefonnummer:

Alexander Reppert (IUA-kontakt forureining):

 • 51 56 87 27

Cathrine Stabel Eltervåg (IUA-kontakt natur):

 • 51 56 89 15 / 986 76 987

May Britt Jensen (fylkesmiljøvernsjef):

 • 51 56 89 27 / 469 34 768

Marit Sundsvik Bendixen (ass. fylkesmiljøvernsjef, seksjonssjef forureining):

 • 51 56 89 36 / 922 49 043

Per Kristian Austbø (ass. fylkesmiljøvernsjef, seksjonssjef natur):

 • 51 56 89 10

13.11.2019

Etterkunngjering av løyve til utfylling i sjø ved Krågøy - Rogfast E02

Statens vegvesen er gitt løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø ved Krågøy i Kvitsøy kommune. Utfyllinga gjeld sprengstein frå Rogfast E02.

01.11.2019

Etterhandskunngjering av endra løyve til NorStone AS avd. Jøsenfjorden

Fylkesmannen har etter søknad endra løyve etter forureiningslova til NorStone AS avd. Jøsenfjorden i Hjelmeland.

23.10.2019

Tiltak mudring i sjø Finnesandkanalen i Rennesøy

Mudring i sjø og restaurering av kai på eigedomene 54/153 Mosterøyveien 668 treng ikkje løyve etter forureiningslova.

17.10.2019

Endra løyve til tiltak i sjø Aibel AS Haugesund

Aibel AS på Risøy er gitt endra løyve til sprenging og mudring av massar i sjø eigedomen 39/27 i Haugesund kommune. Endringane omhandlar i hovudsak vilkår for bruk av siltgarn og disponering av mudringsmassar.

07.10.2019

Etterkunngjering av endra løyve til utfylling i sjø ved Knarholmen i Bokn

Knarholmen AS er gitt endra løyve til utfylling i sjø ved eigedomanen 11/327 og 11/328 i Bokn kommune. Endringa gjeld avbøtande tiltak etter graden av forureining er gjort kjent.

26.09.2019

Løyve til tiltak i sjø ved Lindøygapet - Egersund havn

Eigersund Næring og Havn KF er på visse vilkår, gitt løyve til mudring av ca 250 m3 og sprenging av ca 70 m3 massar ved fjerning av grunne ved Lindøygapet innløpet indre havn i Eigersund kommune.

26.09.2019

Løyve til utfylling i sjø Rogfast E03 Mekjarvik

Statens vegvesen er på visse vilkår, gitt løyve til utfylling av totalt 3 370 000 m3 strengstein frå Rogfast E03 ved Mekjarvik i Randaberg.

04.09.2019

Etterkunngjering av løyve til tiltak i sjø Indre Vågen i Sandnes

Sandnes kommune er gitt løyve etter forureningslova til mudring og peling av brygge på eigedomane 111/1203 og 111/253 på vestsida av gjestehavna i Vågen.

26.08.2019

Løyve til arbeid i sjø ved Dalaåna og Nordåna kraftverk i Forsand

Småkraft Utbygging AS er etter forureningslova gitt løyve til mellombels utslepp av anleggsvatn i sjø. Det er gitt avslag på dumping av massar i Lysefjorden.

26.08.2019

Tiltak i sjø ved Aibel AS i Haugesund

Aibel AS er på visse vilkår gitt løyve etter forureiningslova til sprenging og mudring i sjø utanfor tørrdokken ved Risøy i Haugesund kommune.

Flere nyheter