Forurensning

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Fylkesmannens oppgaver etter forurensningsloven:

 • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Fylkesmannen, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
 • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
 • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
 • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
 • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
 • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
 • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer

Akutt forureining

Dersom eit uhell eller ei ulykke fører til eller kan føre til akutt forureining av det ytre miljøet, skal du straks varsle om dette på telefon:

 • 110

Fylkesmannen i Rogaland har ei intern beredskap når det gjeld akutt forureining, og har følgande vakttelefonnummer:

Kirsten Redmond Kristiansen (IUA-kontakt forureining):

 • 51 56 87 77 / 412 09 530

Cathrine Stabel Eltervåg (IUA-kontakt natur):

 • 51 56 89 15 / 986 76 987

May Britt Jensen (fylkesmiljøvernsjef):

 • 51 56 89 27 / 469 34 768

Marit Sundsvik Bendixen (ass. fylkesmiljøvernsjef, seksjonssjef forureining):

 • 51 56 89 36 / 922 49 043

Per Kristian Austbø (ass. fylkesmiljøvernsjef, seksjonssjef natur):

 • 51 56 89 10

17.11.2020

Løyve til utslepp av prosessvatn i Gandsfjorden

Fylkesmannen har gitt Nortura Forus løyve til utslepp av prosessvatn til Gandsfjorden i 3 veker grunna arbeid med utbetring av avløpsnettet i Stavanger kommune.


16.11.2020

Løyve til tiltak i sjø i indre Bangarvågen

Buøy Invest AS har fått løyve til mudring, peling og utfylling i sjø i indre Bangarvågen i Stavanger kommune.


06.11.2020

Fylkesmannen fornyar Aker Solutions' mellombels løyve i Egersund

Aker Solutions AS fekk 2.juli 2020 midlartidig løyve etter forureiningslova, til utslepp av testvatn frå eit produksjonsanlegg for servicevatn. Testen skulle ha funne stad i august, men har vorte utsett. Fylkesmannen har no fornya løyvet.  


06.11.2020

Luft på dagsorden - Siste nytt

God luftkvalitet er viktig for å bevare god helse. Her i Rogaland er vi så heldige at vi i all hovedsak har god luftkvalitet. Vi har allikevel opplevd perioder med høy luftforurensning.


30.10.2020

Løyve til arbeid i sjø - Helgøy - Mosnes

Rogaland fylkeskommune har fått løyve til sprenging og peling i sjø i samband med bygging av ei bru mellom Helgøy og Mosnes i Hjelmeland kommune.


17.09.2020

Løyve til Equinor ASA for arbeid i sjø

Equinor ASA fått løyve til utfylling i sjø på eiendom 77/15 Kalstø, i Karmøy kommune.


08.09.2020

Løyve til arbeid i sjø - Mekjarvik Eiendom AS

Mekjarvik Eiendom AS har fått løyve til utfylling i sjø på eiendom 51/20 og 51/84, Mekjarvik, i Randaberg kommune.


08.09.2020

Endra løyve til tiltak i sjø - Kulimport Eiendomsutvikling AS

Fylkesmannen har etter søknad endra løyve gitt til Kulimport Eiendomsutvikling AS til utfylling og mudring i sjø. Endringa omhandlar i hovudsak avbøtande tiltak for å hindra spreiing av forureining frå tiltaket.


08.09.2020

Etterkunngjering av midlertidig løvyve til lagring av restavfall på Hogstad

Fylkesmannen har gitt IVAR IKS midlertidig løyve til å lagre restavfall på Hogstad avfallsanlegg i veke 37. Avfallet skal lagrast innadørs.


09.07.2020

Tillatelse til sprenging i sjø ved Halsne, Helgøy, Eidssund og Fogn

Rogaland fylkeskommune er gitt tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø i Stavanger kommune. Tillatelsen omfatter sprenging av ca 1740 m3 steinmasser ved fire lokasjoner. De nye ferjene i midtsambandet i Ryfylkebassenget krever en minstedybde på 4,9 meter.