Avfall og gjenvinning

Avfall og gjenvinning omfatter innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og annen håndtering av avfall. Dette kan føre til utslipp av klimagasser, tungmetaller og andre miljøgifter.

Farlig avfall

Farlig avfall kan ikke håndteres sammen med vanlig avfall. Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier som kan føre til alvorlig forurensning og skade mennesker og dyr. Virksomheter som produserer farlig avfall, har plikt til å levere dette til godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklareres elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Fylkesmannen kan gi tillatelse

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for de fleste avfallsanlegg og kan gi tillatelse til virksomhet som medfører forurensning. Dette omfatter anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvraksplasser, deponier, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Fylkesmannen gir slike tillatelser, må virksomheten i noen tilfeller sette i gang spesifikke tiltak for å minske ulempen for andre. Fylkesmannen skal også hente inn avfallsplaner fra havner og drive tilsyn med dem.

Fylkesmannen kontrollerer avfallsanleggene for å sikre at kravene i tillatelsene blir overholdt. Det er forurensningsloven, avfallsforskriftene, internkontrollforskriften og tillatelsene som er gitt, som ligger til grunn for kontrollene.

Vis mer


29.04.2020

Nytt løyve til Norsk Gjenvinning AS avd. Stavanger

Norsk Gjenvinning AS avd. Stavanger har fått nytt løyve til mottak, sortering og mellomlagring av avfall og farleg avfall.

03.04.2020

Avfallsanlegg kan lagre meir - melding må sendast Fylkesmannen

For å unngå at avfall hopar seg opp som følge av koronasituasjonen får avfallsanlegg midlertidig løyve til å ta imot og mellomlagra meir avfall.

26.03.2020

Avfallmottakene må ikke overbelastes

Fylkesmannen og Miljødirektoratet ber folk om å ikke overbelaste avfallsmottakene.

19.03.2020

Nytt løyve til Franzefoss Gjenvinning AS avd. Forus

Franzefoss Gjenvinning AS i Stavanger har fått nytt løyve til mottak, sortering og mellomlagring av avfall og enkelte typar farleg avfall.

03.02.2020

Nytt løyve til Westco Miljø AS på Vigrestad

Westco Miljø AS i Hå kommune har fått nytt løyve til mottak, sortering og mellomlagring av avfall og enkelte typar farleg avfall.

11.11.2019

Endra midlertidig løyve til avfallsanlegget på Hogstad

Fylkesmannen har endra IVAR IKS sitt midlertidige løyve etter forureiningslova på Hogstad komposteringsanlegg i Sandnes. Løyve gjeld mellomlagring av glas- og metallemballasje og mellomlagring av ulike typar sorterte plast.

06.11.2019

Koordineringsmøte om marin forsøpling Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal

Vestlandsrådet arrangerer eit koordineringsmøte for deling av ny kunnskap om marin forsøpling 31. mars 2020 i Stavanger. Frivillige, næringslivet og det offentlege er invitert til å delta - Påmelding i lenka her. 

16.08.2019

BAT-konklusjonar for handsaming av avfall frå industrien

Direktivet for industriutslepp er tatt inn i norsk rett og Fylkesmannen må vurdere om vilkåra i forureiningsløyvene må oppdaterast. Alle industriverksemder vil få brev med pålegg om innsending av BAT-informasjon (Best Available Techniques). Sjekklista i Excel-format og relevant informasjon finn du i dokumentlenkene.

16.08.2019

Endra løyve til Ecofiber Recycling AS i Stavanger

Fylkesmannen har endra Ecofiber Recycling AS sitt løyve etter forureiningslova.

17.07.2019

Endra løyve etter foureiningslova til Asco Norge AS i Risavika

Asco Norge AS sitt løyve etter forureiningslova er endra. Løyve gjeld mellombels å omfatta eigedomen gnr 10 bnr 243 i Sola kommune. Endringa gjeld fram til og med 31.12.2019.

Flere nyheter