Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


17.02.2020

Det kjem nye reglar for gjenbruk av betong og tegl

For å nå nasjonale mål om auka gjenbruk av tungt bygge- og riveavfall, gir Miljødirektoratet no klarare føringer for gjenbruk av lett forurensa betong og tegl. Det blir også krav om at den som gjennomfører kartlegging av betong og tegl har miljøteknisk kompetanse.

13.02.2020

Kveldsmøte om vipa – Tysvær

Vi inviterer bønder, entrepenørar og andre vipeinteresserte til kveldsmøte om vipa på Tysvær rådhus. Her skal vi høyre meir vipa sitt levesett, erfaringar frå satsinga Vern vipa, om regionalt miljøtilskot og om bønder som gjer tiltak på eigen gard. 

13.02.2020

Søknad om utfylling i sjø ved Arsvågen - Rogfast E39

Statens vegvesen, Region vest har søkt om løyve etter forureininglova og forureiningsforskrifta til utfylling i sjø på eigedomane 16/9 og 2 Arsvågen i Bokn kommune. 

06.02.2020

Fagdag for vipa – Undheim

Bønder bryr seg om vipa, og vipa vil vere på Jæren. Vi meiner det er på tide at ho får sin eigen fagdag, og ønskjer velkomen til Undheim samfunnshus 4. mars. Her skal vi høyre meir vipa sitt levesett, jakt på kråke og rev, om regionalt miljøtilskot og om bønder som gjer tiltak på eigen gard. 

03.02.2020

Koordineringsmøte om marin forsøpling

Fylkesmannen i Rogaland, i samarbeid med Vestlandsrådet og Fylkesmennene i Vestland og Møre og Romsdal, inviterer til eit møte om marin forsøpling. Frivillige, næringslivet og det offentlege er invitert til å delta.

03.02.2020

Framlegg til frivillig skogvern – Utviding av Vikaneset naturreservat

Fylkesmannen i Rogaland har sendt på høyring framlegg til frivillig skogvern for ei utviding av Vikaneset naturreservat i kommunane Sauda og Suldal.

03.02.2020

Framlegg til frivillig skogvern – Hylsskaret naturreservat

Fylkesmannen i Rogalands har sendt på høyring framlegg til frivillig skogvern av Hylsskaret naturreservat i Suldal kommune.

03.02.2020

Nytt løyve til Westco Miljø AS på Vigrestad

Westco Miljø AS i Hå kommune har fått nytt løyve til mottak, sortering og mellomlagring av avfall og enkelte typar farleg avfall.

27.01.2020

Etterkunngjering av løyve til mudring i Kvilldalsvika

Statnett SF har fått løyve til mudring graving på eigedomen 43/2 i Kvilldalsvika i Suldalsvatnet.

22.01.2020

Nettkurs om klima i kommunane

Fylkesmannen oppfordrar alle kommunane i Rogaland til å delta på nettkurs om klimaomstillig og -tilpassing, arrangert av Miljødirektoratet utover våren 2020. 

Flere nyheter Få nyhetsvarsel