Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


03.07.2020

Kunngjering av mellombels løyve til Aker Solutions AS avd. Egersund

Fylkesmannen har etter søknad gitt Aker Solutions AS avd. Egersund mellombels løyve etter forureiningslova til utslepp av vatn ved testing av produksjonsanlegg for servicevatn om bord på riggen Maersk Inspirer. Riggen ligg hjå Aker sitt anlegg ved Hovlandsveien på Eigerøy i Eigersund kommune.

01.07.2020

Løyve til mottak av farleg avfall Svaaheia Avfall AS

Fylkesmannen har gitt Svaaheia Avfall AS løyve til mottak av 1500m3 massar farleg avfall på tiltaksområde Jøssingfjord i Sokndal kommune.

29.06.2020

Ny regionalplan for Jæren er et godt utgangspunkt for å bygge tett og godt på Jæren, samtidig som me vernar om natur og landbruk

Fylkesmannen har gitt uttale til Regionalplan for Jæren 2050, fase 2. Fylkesmannen støtter hovudgrepa i planen, og meiner det er gjort eit grundig og godt planarbeid.

25.06.2020

Forus Energigjenvinning 2 AS søknad om løyve til å ta imot meir farleg avfall

Forus Energigjenvinning har i dag løyve til å brenne til sammen 3000 tonn/år av spesifiserte typer farlig avfall. Anlegget søkjer om å auke mengden til 4000 t/år. Samtidig vert det søkt om å få brenne fleire ulike typer farlig avfall og seie frå seg muligheten til å brenne brommerte flammehemmere.

25.06.2020

Oppsummering av Vipe-nar

Her kan du lese om tiltaka som blei presenterte under Fylkesmannen sitt webinar om vipa, mellom anna varmesøkande droner til lokalisering av lokalisere vipereir og "vipediskar" til  miljøvenleg gjødselspreiing. 

02.06.2020

Urbane måker

I desse tider er fuglane godt i gang med årets hekkesesong. Det tar ikkje mange vekene frå reiret er bygd og egga lagt til små fugleungar skal lære å klare seg sjølve. I denne perioden er fuglane ekstra sårbare. Dei forsøker så godt dei kan å beskytte egg og ungar og kan opplevast som aggressive. Me har derfor nokre råd til korleis denne perioden kan bli best mogleg både for folk og fugl.

27.05.2020

Treng du finansiering av gode vipe-tiltak på eigen gard?

Nå springer det forhåpentlegvis rundt vipeungar på mange gardsbruk i Rogaland. Vi trur og håper det blir tatt omsyn i slåtten og i anna arbeid. Dersom du som gardbrukar ser det er tiltak som kan gjerast og som krev litt ekstra, så kan du ta kontakt med oss angåande finansiering.

25.05.2020

Overvann i byer og tettsteder - endring plan- og bygningsloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender på høring forslag til endringer i plan- og bygningsloven med forslag til virkemidler for kommunene for å hindre skader og ulemper fra overvann. Forslagene innebærer opparbeidingsplikt for kommunale fellesanlegg og tiltak på eiendommene. 

20.05.2020

Løyve til utslepp av spylevatn frå Tysværvåg behandlingsanlegg

Tysvær kommune er gitt løyve etter forureiningslova til utslepp av spylevatn fråTyværvåg behandlingsanlegg for drikkevatn til Løyningsbekken.

20.05.2020

Ynskjer ei betre handtering av reine bygge- og anleggsmassar

Miljødirektoratet har bede Fylkesmennene kartlegge massefyllingane rundt om i Noreg. For Rogaland sin del er det eit problem at vedtak om handtering av bygge-  og anleggsmassar blir gjort i mange små enkeltsaker. Fylkesmannen i Rogaland ynskjer å bidra til meir gjenvinning av desse massane.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel