Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


05.12.2019

Naturtypekartlegging etter Miljødirektoratet sin instruks 2020

Fylkesmannen i Rogaland har levert inn forslag til områder som kan kartleggast i 2020. Nå ber Miljødirektoratet om inspel til desse områda.

27.11.2019

Tilskot for 2020 naturforvalting, truga artar og naturtypar, framande artar, vilt og fiske samt vassmiljøtiltak m.m.

Det vert årleg sett i gang ei rekkje tiltak for å betre miljøtilstanden i Norge. Medverknad frå einskildpersonar og verksemder må til skal vi løyse klima- og miljøutfordringane. Klima- og miljødepartementet gir også i 2020 tilskot til tiltak som blir sette i verk. Les meir om tilskotsordningane i det vedlagte rundskrivet og søk tilskot i elektronisk søknadssenter innan 15. januar.

26.11.2019

Kommunane kan få støtte til klimatiltak i 2020

Kommunane og fylkeskommunen kan søke Miljødirektoratet og Klimasats-tilskot for å redusere klimagassutslepp. Det finnes og tilskotsordning for kunnskap om klimatilpasning. Elektronisk søknad kan sendast innan 15. februar 2020.

25.11.2019

Besøksstrategi for Jærstrendene LVO

Fylkesmannen i Rogaland har laga utkast til ny besøksstrategi for Jærstrendene landskapsvernområde med biotopfredingar og naturminne for perioden 2019-2025. Høyringsfrist for merknader er 1. februar 2020.

25.11.2019

Avgrensa høyring av besøksstrategi 2019-2025

Fylkesmannen i Rogaland har laga utkast til ny besøksstrategi for Jærstrendene landskapsvernområde 2019-2025. Høyringtsfrist for merknader er 1. februar 2020.  

22.11.2019

258 millionar til kommunale klimakutt i 2020

Miljødirektoratet støtter klimatiltak i regi av kommunar og fylkeskommunar. For 2020 er det 258 millionar kr i potten. Pengane kan gå til prosjekt som til dømes reduserer klimagassutslepp ifrå veg/anlegg, VA, system for klimavennlege innkjøpsordninger, og ifrå arealendringer. Søknadsfristen er 15. februar 2020.

22.11.2019

Kvotefri gaupejakt i region 1 for 2020

Rovviltnemnda har i møte 19.11.2019 vedteke kvotefri gaupejakt for heile region 1 i 2020.

13.11.2019

Etterkunngjering av løyve til utfylling i sjø ved Krågøy - Rogfast E02

Statens vegvesen er gitt løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø ved Krågøy i Kvitsøy kommune. Utfyllinga gjeld sprengstein frå Rogfast E02.

11.11.2019

Endra midlertidig løyve til avfallsanlegget på Hogstad

Fylkesmannen har endra IVAR IKS sitt midlertidige løyve etter forureiningslova på Hogstad komposteringsanlegg i Sandnes. Løyve gjeld mellomlagring av glas- og metallemballasje og mellomlagring av ulike typar sorterte plast.

06.11.2019

Koordineringsmøte om marin forsøpling Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal

Vestlandsrådet arrangerer eit koordineringsmøte for deling av ny kunnskap om marin forsøpling 31. mars 2020 i Stavanger. Frivillige, næringslivet og det offentlege er invitert til å delta - Påmelding i lenka her. 

Flere nyheter Få nyhetsvarsel