Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


14.10.2019

Søknad om nytt løyve til Norsk Gjenvinning AS avd Stavanger

Norsk Gjenvinning AS avd. Stavanger har søkt om nytt løyve til mottak, sortering og mellomlagring av avfall og farleg avfall. Søknaden gjeld anlegget i Midtgårdveien 28 i Stavanger kommune.

07.10.2019

Etterkunngjering av endra løyve til utfylling i sjø ved Knarholmen i Bokn

Knarholmen AS er gitt endra løyve til utfylling i sjø ved eigedomanen 11/327 og 11/328 i Bokn kommune. Endringa gjeld avbøtande tiltak etter graden av forureining er gjort kjent.

03.10.2019

Inviterer alle lokalpolitikarar til informasjonsmøte på nyåret

Møta blir arrangert regionvis i 2020. Dei nye kommunestyra har ennå ikkje konstituert seg, men fylkesmann Lone M. Solheim inviterer alt nå til tidleg dialog og godt samarbeid.

03.10.2019

Viktig melding om nedetid

Det blir vedlikehald av nettstaden og tenestene våre fredag 4. oktober kl. 16.00 – 24.00. Dei digitale tenestene våre blir utilgjengelege i denne perioden.

01.10.2019

Uttale om nasjonal ramme vindkraft på land: – Må vurdera om tolegrensa er nådd

To av dei 13 områda i forslaget til nasjonal ramme for vindkraft på land ligg i Rogaland. Ramma må korrigerast, og vera del av ein samla og overordna energistrategi. Store område må takast ut av ramma, meiner Fylkesmannen i Rogaland. 

30.09.2019

Liste over sakshandsamarar av plansaker

Alle avdelingar og embetsleiinga hos Fylkesmannen er involvert i arbeidet med å gje tidleg og tydeleg informasjon om nasjonale og viktige regionale interesser inn i kommunalt planarbeid.  Sakene vert fordelt på sakshandsamarar som er knytt til ulike avdelingar som samarbeider tett om ein samordna uttale som gjeld heile embetet sitt ansvar. Miljøvernavdelinga har eit særleg ansvar for å koordinere arbeidet internt. Tilsette med fagtilknytning til beredskap, landbruk og miljø er sakshandsamarar i plangruppa. Avdelingane våre innan helse/omsorg og utdanning bidrar med faglege innspel innan sine felt.   Uansett  kven du kontaktar i oversikten nedanfor, vil dei vise til den som har hovudansvar for saka hos oss.

26.09.2019

Løyve til tiltak i sjø ved Lindøygapet - Egersund havn

Eigersund Næring og Havn KF er på visse vilkår, gitt løyve til mudring av ca 250 m3 og sprenging av ca 70 m3 massar ved fjerning av grunne ved Lindøygapet innløpet indre havn i Eigersund kommune.

26.09.2019

Løyve til utfylling i sjø Rogfast E03 Mekjarvik

Statens vegvesen er på visse vilkår, gitt løyve til utfylling av totalt 3 370 000 m3 strengstein frå Rogfast E03 ved Mekjarvik i Randaberg.

25.09.2019

Tilsyn miljøområde Lund kommune avlaup frå spreidd busetjing

Tema for tilsynet er: Korleis sikrar kommunen at krava i kap. 13 i forureiningsforskrifta blir følgde? Kva gjer kommunen for å sikre at saksbehandlinga av søknad om løyve blir følgd? Gjennomfører kommunen tilsyn med at føresegnene i forskrifta blir følgde?  

25.09.2019

Tilsyn miljøområde Karmøy kommune avlaup frå spreidd busetjing

Tema: Korleis sikrar kommunen at krava i kap. 13 i forureiningsforskrifta blir følgde? Kva gjer kommunen for å sikre at saksbehandlinga av søknad om løyve blir følgd? Gjennomfører kommunen tilsyn med at føresegnene i forskrifta blir følgde?  

Flere nyheter Få nyhetsvarsel