SMIL og drenering

Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) skal motivere aktive bønder til frivillig innsats for å ta vare på kulturlandkskapet og biologisk mangfald, samt hindre ureining. Bønder kan også få tilskot til drenering.


02.07.2020

Treng du ny gjerdeklyvar eller hundeport? Slik går du fram

Framleis har dei fleste kommunane gratis gjerdeklyvarar på lager etter den gamle tilskotsordninga. Ta kontakt med kommunen viss du treng ein på di driftseining.

07.04.2020

7,34 millionar til SMIL-tiltak i 2019

I 2019 løyvde kommunane i Rogaland 7,34 millionar til Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) til totalt 119 søknadar.

21.06.2019

SMIL-tilskot til tak på gjødsellager

Kommunane kan frå 2019 gi tilskot til å etablere dekke/tak over utvendig gjødsellager.

08.03.2019

Søk digitalt om SMIL-tilskot og tilskot til drenering

Alle søknadar om tilskot til Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tilskot til drenering av jordbruksjord skal nå sendast digitalt inn via ID-porten/Altinn. Rettleiingar og forklaringar ligg inne i sjølve søknadssystemet.

18.10.2018

Gjerdeklyvarar – bruer til kulturlandskapet

I Rogaland får bøndene gjerdeklyvarar og hundeportar gratis gjennom SMIL-midlane. Dei siste åra har nær to millionar kroner gått til dette formålet.

09.07.2018

Søk om tilskot til drenering

Planlegg du eit dreneringstiltak i løpet av dei neste tre åra? Dreneringstilskotet ligg no på omlag 2000 kr per dekar eller kr. 30,- pr. meter avskjæringsgrøft.

09.07.2018

Hundeportar - ny ordning i 2016

Ordninga med gjerdeklyvarar er frå 2016  supplert med hundportar som kan utplasserast langs turstiar.


Kontaktpersoner

Informasjon om elektronisk søknad

Frå 2019 skal føretak som søkjer SMIL-tilskot eller dreneringstilskot levere søknaden elektronisk. Denne løysninga vil vere på plass 9. februar.

Viktige datoar for kommunane

1. juni: Frist for å melde inn behov for ekstra midlar.

1. september: Frist for å melde inn behov for SMIL-midlar for neste år, samt rapportere bruk av midlar.