Mobiliserer for frivillige miljøtiltak på Haugalandet

Kommunane på Haugalandet tek grep for å redusere avrenninga frå jordbruket til bekker, elver, innsjøar og sjø. Nyleg blei prosjektet ‘Frivillige tiltak i landbruket – Haugalandet’  etablert som eit samarbeid mellom Vindafjord, Haugesund, Karmøy og Bokn der Vindafjord har arbeidsgivaransvaret.

Her er Emilie Moi Eikje tilsett for å informere og motivere bøndene til å gjere miljøtiltak på eigen driftseining.

Ho startar å arbeidet med gardsbesøk kring Skjoldafjorden i Vindafjord. Her kan bøndene frå og med 2020 få regionalt miljøtilskot til Miljøavtalar. Miljøavtalane regulerer mellom anna fosforgjødslinga, og er eit av fleire frivillige tiltak bøndene kan gjere. I tillegg startar ho med å besøke bønder ved Hilleslandsvatnet i Karmøy. Hovuddelen av arbeidet går ut på å drive aktiv informasjon om både tilskotsordningar og regelverk. – Satsinga er nødvendig for å nå miljømåla i våre vassdrag, seier Sven-Kato Ege, vannområdekoordinator i Haugaland vannområde. – Avrenning frå jordbruk er ein viktig årsak til at den økologiske tilstanden i vassdraga på Haugalandet ikkje oppnår miljømåla i vannforskriften.

 

Kontaktpersoner