Regionalt miljøtilskot

Alle landbruksføretak kan søke tilskot for å gjere miljøtiltak på eigen gard eller leigejord. I Rogaland kan dei søke frå 1. august til 15. oktober. 

02.11.2018

15. november er frist for å søke tilskot til drift av beitelag

Beitelaga i Rogaland får 20 kr i tilskot for kvart heimsanka dyr, og no nærmar søknadsfristen 15. november seg raskt.

01.10.2018

15. oktober er frist for å søke regionalt miljøtilskot

Planar om å søke tilskot til skjøtsel av bratt areal, kystlynghei, vedlikehald av turstiar eller til miljøvenleg gjødselspreiing? Vi oppmodar alle som vil søke regionalt miljøtilskot om å snarast mogleg levere søknaden. Anten elektronisk eller på papir til landbruksforvaltninga i kommunen. Søknadsfristen er 15. oktober. Gløymer du å levere søknaden, eller vil gjere endringar i søknaden etter frist, så kostar det 1000 kroner per kvardag.

13.09.2018

Vil svekke satsinga på bratt areal med over 8 millionar kroner

Forslag om ny instruks for regionalt miljøtilskot gir store konsekvensar i Rogaland. Partane i jordbruksoppgjeret 2018 var samde om å styrke satsinga på bratt areal, samstundes foreslår Landbruksdirektoratet å ta bort tilskot til bratte innmarksbeite. Endringa utgjer om lag 8,4 millionar kroner i året for bøndene i Rogaland.

09.07.2018

Søknadsmateriell for regionalt miljøtilskot i 2018

Søknadsmateriellet for Regionalt miljøprogram 2018 er klart. Frå 1. august kan landbruksføretak i Rogaland søkje tilskot til miljøtiltak på si driftseining.

23.02.2018

Regionalt miljøtilskot blir utbetalt 14. mars

Utbetalingsdatoen for regionalt miljøtilskot er flytta frå 7. mars til 14. mars. Samstundes blir tilskotsbreva tilgjengeleg i Altinn.

31.01.2018

Endelege tilskotssatsar for regionalt mijøtilskot er sett

Tilskotssatsane for regionalt miljøtilskot er no låste, og bøndene kan vente seg utbetaling 14. mars. Det var i 2017 godt samsvar mellom økonomisk ramme og søknadar, og med unnatak av tilskot til skjøtsel av bratt areal er det ingen endringar i tilskotssatsane.

19.10.2017

Frist for å søkje tilskot til drift av beitelag er 15. november

Målet med tilskot til organisert beitebruk er å leggje til rette for best mogleg bruk av utmarksbeite, redusere tap av dyr og sikre dyrevelferd gjennom organisert tilsyn, sanking og andre fellestiltak. Beitelaga får 20 kr i tilskot for kvart heimsanka dyr.

03.07.2017

Søknadsmateriell for regionalt miljøtilskot i 2017

Søknadsmateriellet for Regionalt miljøprogram 2017 er klart. Frå 1. august kan landbruksføretak i Rogaland søkje tilskot til miljøtiltak på si driftseining.

11.01.2017

Desse miljøtiltaka gjorde bøndene i 2016

Dei fleste som har vore på tur i Rogaland sitt kulturlandskapet, har truleg vandra innom ein sti med merking og vedlikehald betalt gjennom regionalt miljøprogram. Rogaland hadde 31,5 millionar kroner til fordeling i 2016. Då er det godt miljønytt at stadig større område med kystlynghei blir skjøtta, og at fleire bønder nyttar miljøvenleg utstyr når dei spreier husdyrgjødsel.  

07.09.2016

Frist for å søkje tilskot til drift av beitelag er 15. november

Målet med tilskot til organisert beitebruk er å leggje til rette for best mogleg bruk av utmarksbeite, redusere tap av dyr og sikre dyrevelferd gjennom organisert tilsyn, sanking og andre fellestiltak. Beitelaga får 20 kr i tilskot for kvart heimsanka dyr.