Grøntutvalgets anbefalinger for økt etterspørsel av norsk frukt og grønt

Tidlig våronn: Lang dyrkingssesong er et konkurransefortrinn for grønnsaksproduksjon i Rogaland. Foto: Annabell Pfluger
Tidlig våronn: Lang dyrkingssesong er et konkurransefortrinn for grønnsaksproduksjon i Rogaland. Foto: Annabell Pfluger

I rapporten "Grøntsektoren mot 2035" skisserer utvalget både scenarier og ambisjoner i et 15-års perspektiv. Med det som bakteppe er det formulert konkrete anbefalinger.

Utvalgets anbefalinger med målet å øke etterspørsel av norskproduserte grønnsaker, poteter, frukt, bær, planteskole- og prydplanter:

1. Øke etterspørselen hos forbrukere og i de ulike markedskanalene
Utvalget foreslår tiltak for å øke etterspørselen etter norske grønnsaker, frukt, bær, poteter, planteskole- og prydplanter hos forbrukerne og i markedskanalene.

2. Utnytte innkjøpskraften i offentlig sektor
Utvalget mener at det offentlige må gå foran, og foreslår tiltak for å øke norskandelen av grønnsaker, frukt, bær, poteter, planteskole- og prydplanter i offentlige innkjøp.

3. Utvikle bærekraft som tydelig konkurransefortrinn
Utvalget foreslår at det settes konkrete mål for bærekraft, at bærekraftskompetansen styrkes og det settes inn tiltak for å videreføre den gode statusen for plantehelse.

4. Styrke produsentøkonomi og rekruttering
Utvalget foreslår risikoavlastende tiltak og revitalisering av gartnerutdanningen.

5. Øke kvalitet, styrke produktutvikling og utvide sesonger
Utvalget foreslår tiltak for utvidet sesong, forbedret kvalitet, lagerkapasitet og produktutvikling for norske produkter.

6. Samordne strategisk satsing på forskning og innovasjon
Utvalget foreslår tiltak for samordning av næringens innsats innen forskning og innovasjon, prioriterte områder for forskning og innovasjon og rekruttering av nøkkelkompetanse.

(Kilde: Grøntsektoren mot 2035 - sammen for økt konkurransekraft, økt etterspørsel og mer norsk):


Vekstambisjon på 50 prosent

Bakgrunnen for utvalgets ambisjonsnivå er myndighetens anbefaling om å spise «fem om dagen». Utvalget mener det gir grøntsektoren en vekstambisjon for norskandelen på 50 prosent. Det blir understreket for å lykkes er det behov for å arbeide koordinert og systematisk med grøntsektorens muligheter og utfordringer over tid. Det betyr at den strategiske tenkningen og samhandlingen i grøntsektoren må styrkes og gis kontinuitet.

Utvalget anbefaler aktørene i grøntsektoren å opprette et Forum for norsk grønt som skal sikre at oppfølgingen av satsingen skjer på en helhetlig måte.

Utvalget og mandatet

Grøntuvalget består av medlemmer fra Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, samt aktører i verdikjeden og virkemiddelapparatet. Anita Krohn Traaseth har ledet utvalget og Landbruksdirektoratet har vært sekretariat. Utvalget fikk følgende mandat: «Utvalget skal innen 15. mars 2020 legge fram en langsiktig plan for styrket innovasjon, vekst og økt norskandel for grøntproduksjoner (grønnsaker, frukt, bær, potet og blomster). Utvalget skal blant annet vurdere markedsmuligheter og ulike markedskanaler, innovasjonsbehov, potensial for produkt- og sortsutvikling, bærekraftige løsninger i produksjonen, samt rekruttering».