Saman om god dyrevelferd

Husdyrnæringa står samla om at god dyrevelferd er ein botnplanke i næringa og at det ikkje er på dette området det skal konkurrerast.

Matregionen Rogaland, med sine 4 100 gardsbruk og næringsmiddelindustri, veit at god dyrevelferd er ein kvalitet vi ikkje kan gå på akkord med.

Fylkesmannen i Rogaland samla for drygt eitt år sidan husdyrnæringa og Mattilsynet til møte om dyrevelferd. Bakteppet for møtet var Mattilsynet sin slaktegriskampanje, men temaet var dyrevelferd generelt i alle produksjonane. Diskusjonen var god og konstruktiv, og resulterte i ein prosess vi kallar «Smilefjos i Rogaland». Sidan då har vi hatt tre møte, der det siste var den 11. juni i år.

Treng haldningsendring

På møtet den 11. juni deltok m.a. Rogaland Bondelag, Rogaland Bonde- og Småbrukarlag, TINE, Q-Meieriet, Fatland, Nortura, Prima, Norsvin, Fjørfeavlslaget, Tyr og Rogaland Sau og Geit. Vi blei skikkeleg utfordra av forskar Oddveig Storstad frå NIBIO/NTNU og Ola Nafstad frå Animalia. Storstad presenterte resultat frå spørjeundersøkingar og intervju der bønder mellom anna har tatt stilling til påstandar om dyrevelferd og Mattilsynet.

– De må sjå dykk i spegelen. Haldninga hjå bøndene på Jæren er rett og slett ikkje gode nok, - sa Storstad.

Meir frå hennar presentasjon finn du i Bondevennen nr. 21 i år.

Behov for meir kompetanse

Prosessen rullar vidare og neste fellesaktivitet er under Agrovisjon 2. november i Stavanger Forum. Målet med samlinga er kompetansebygging, og det overordna temaet er dyrevelferd. Målgruppa er bønder og rådgivarar.