Bioenergi


18.12.2014

Seminar om trebasert bioenergi

Klima er på dagsorden, og i Rogaland har vi eit stort potensiale for å nytte meir trebasert bioenergi. 28. januar 2015 arrangerer derfor KS, Rogaland Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Rogaland eit bioenergiseminar på Øksnevad vidaregåande skule. Målet er å vise at trebasert bioenergi er eit klimavennleg og lønnsamt alternativ for oppvarming av kommunale bygg, bustadfelt mm.

13.05.2014

Flisfyring også på Jæren

Fleire er litt skeptiske til å satsa på flisfyring på Jæren fordi dei er usikre på om leveransar av flis vil vera trygg i åra framover. Prosjektleiar Christer Andersen i Bioenergi Rogaland har svaret klart: - Nok flis er ikkje problemet. Fleire leverandørar står klare med flisbilen for dei som vil satsa på fornybar, økonomisk og miljømessig god energi.

17.09.2013

Oppstart av prosjekt Bioenergi i Rogaland

Det er gjort avtale med Christer Andersen om å vere prosjektleiar for prosjektet Bioenergi Rogaland. Hovudføremålet med prosjektet er å få aktørar innan landbruket, offentlege instansar og utbyggarar til å vurdere bioenergi som varmekjelde. Her er eit stort potensial i Rogaland.

14.09.2013

Godkjend Fagskole bioenergi i Rogaland

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning  (NOKUT) har nyleg godkjend eit nytt fagskoletilbod innan bioenergi i Rogaland. Dette er starten på ein prosess der målet er å forme og bygge eit nasjonalt kompetansesenter for bioenergi ved Strand videregående skole.

11.07.2012

Ny bioenergistrategi

Fylkeskommunen har vedtatt ny strategi med handlingsplan for skogbasert bioenergi i Rogaland. Etablering av utdanning i bioenergi, bruk av bioenergi i eigne bygg og samordning av bioenergisatsinga i fylket er blant tiltaka fylkeskommunen vil setja i verk.

10.02.2012

Slår eit slag for bioenergi

Strand vidaragåande skole arbeidar for å starte ein fagskole i bioenergi allereie frå hausten av, og det var i samband med dette at 25 faglærarar i naturfag og biologi sat på skulebenken for å lære meir om bioenergi.