Bioenergi


23.03.2020

Biogass - godt eksempel på sirkulærøkonomi!

Miljødirektoratet har greia ut potensialet for biogass i Noreg, og korleis politiske verkemiddel kan gi auka produksjon og bruk fram mot 2030. Rapporten er ein av fleire rapportar om satsing på biogass. Også her er målet om 30 prosent husdyrgjødsel gjennom biogassanlegg framheva.  

17.02.2020

Biogass frå husdyrgjødsel – frå mål til handling!

Korleis skal vi kome vidare mot målet om 30 prosent av husdyrgjødsla gjennom biogassanlegg? I ein fersk rapport har representantar frå Landbruksdirektoratet, Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlag, ENOVA, Innovasjon Norge og Miljødirektoratet gitt sine tilrådingar.

19.12.2019

Biogass frå husdyrgjødsel – det ligg til rette for realisering på Jæren

Det ligg meir enn nokon gang til rette for å lykkast med satsing på biogass frå husdyrgjødsel på Jæren. Det kjem fram av Norce AS sin sluttrapport frå forprosjektet «Biogass/biorestproduksjon som bærekraftig gjødselhåndteringsstrategi på Jæren». Det er nå viktig at satsinga blir teke vidare.

06.05.2019

Klimasmart kyllingprodusent i Lund kommune

Ole Martin Leirflåt på Ualand i Lund kommune går føre og har bygd klimasmart kyllingfjøs. Skogsflis og solceller forsyner kyllingfjøset med fornybar energi.

19.12.2018

Biogass – nå skjer det noko i Rogaland

Rogaland har i forhold til mengd husdyrgjødsel, fosforproblematikk og eksisterande infrastruktur for gass unike føresetnader for biogassproduksjon. Nyleg fekk forprosjektet «Biogass/biorestproduksjon som bærekraftig gjødselhåndteringsstrategi på Jæren» støtte frå Regionalt Forskingsfond Vest. 

24.10.2018

Tilbyr rådgiving om flisfyring på garden

Flisfyring er ei løysing som nytter lokalt og kortreist trevyrke, og som kan konkurrere i lønnsemd med tradisjonelle fossile oppvarmingskjelder. I haust kan bønder som er nysgjerrige på dette få rådgiving heime på garden sin.

01.11.2017

Inspirasjonsdagar om flisfyring i november

Driv du gard? Vil du finne ut meir om flisfyringsanlegg som oppvarmingskjelde på garden din? Bli med på inspirasjonsdagar i Sandnes og i Vindafjord 16. og 17. november.

25.01.2017

Populære kurs om gardsvarme

Meir enn 65 gardbrukarar, skuleelevar og andre interesserte deltok på kurs forrige veke for å lære meir om gardsvarmeanlegg og sal av varmetenester. Interessa for dette er aukande over heile fylket, og med både små og store anlegg i drift begynner vi å se resultat av fleire år med satsing på trebasert bioenergi i fylket.

03.01.2017

Gardsvarmeanlegg - noko for deg? Kurs i Tysvær 18. januar

18. januar blir det gardsvarmekurs i Tysvær. Kurset er retta mot bønder og andre som er nysgjerrige på løysingar, moglegheiter og økonomiske stønadsordningar for bioenergi.

03.01.2017

Gardsvarmeanlegg - noko for deg? Kurs i Årdal 17. januar

17. januar blir det gardsvarmekurs i Årdal i Hjelmeland. Kurset er retta mot bønder og andre som er nysgjerrige på løysingar, moglegheiter og økonomiske stønadsordningar for bioenergi.