Kommunereformen

Kommunereformen har gitt færre kommuner, og fra 2020 er det 356 kommuner i Norge.

2020 er det første året for 47 nye kommuner som følge av kommunereformen.

Fylkesmennene skal i 2020 vurdere kompensasjon til kommuner som slår seg sammen og får et tap på grunn av utilsiktede virkninger i inntektssystemet. Fylkesmannen skal også, ved behov, bidra med faglig støtte til de nye kommunene.

Vis mer


04.02.2020

Er kommunekartet i Rogaland tilpassa dagens og framtidige utfordringar?

Frå årsskiftet blei talet på kommunar i Rogaland redusert frå 26 til 23. Eit gjennomgåande trekk ved kommunereforma som ligg bak oss er at store kommunar blei endå større. Dette gjeld ikkje minst i Rogaland. Då blir dei minste kommunane relativt sett mindre. På kort sikt er ikkje dette problematisk, men er kommunekartet i Rogaland tilpassa dagens og framtidige utfordringar? Mykje tyder på at så ikkje er tilfellet.

21.06.2019

Er det skilnad på tenestetilbodet mellom store og små kommunar i Rogaland?

Det var eitt av dei mange spørsmåla det blei svart på då Fylkesmannen i Rogaland inviterte til samling om kommunestruktur 18. juni i Stavanger.

05.06.2019

Er det store eller små kommunar som tar best vare på innbyggarane?

Det er eitt av dei mange spørsmåla det skal svarast på når Fylkesmannen i Rogaland inviterer til samling om kommunestruktur 18.juni

04.04.2019

Kommunestrukturen i Rogaland: Stor undersøking til alle kommunane

Det blir nå gjennomført ei brei nettbasert spørjeundersøking i alle rogalandskommunane. Dette er det første leddet i ein samarbeidsavtale me har gjort med forskingsinstituttet NORCE knytt til kommunestrukturen. 

02.04.2019

Forsand: Lovleg vedtak om folkerøysting

Fylkesmannen har motteke krav om lovlegkontroll av kommunestyret i Forsand sitt vedtak om at det skal haldast folkerøysting. Konklusjonen er at vedtaket er lovleg.

20.03.2019

Forsand: Departementet avslår utsetting av grensejustering

I tillegg avslår Kommunal- og moderniseringsdepartementet to innbyggarinititiativ om grensejustering. 

04.03.2019

Kommunestruktur: Samarbeidsavtale med NORCE

Fylkesmannen i Rogaland og forskingsinstituttet NORCE har skrive under ein samarbeidsavtale om arbeid med kommunestrukturspørsmål. Første del av prosjektet er å gjennomføra ei brei undersøking i kommunane.

27.02.2019

Departementet stoppar nye grensejusteringar inntil vidare

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ber om at det ikkje blir vedtatt nye grensejusteringar i norske kommunar nå. Årsaka er at dei alt vedtatte justeringane frå 1. januar 2020 er arbeidskrevande å få på plass. 

15.02.2019

Kommunestruktur: Nytt verktøy og ny rettleiar

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå oppdatert rettleiingsmateriellet knytt til vurdering av kommunestruktur. Dette er meint som ein kunnskapsbase for lokale diskusjonar.

13.02.2019

Kommunane løyser oppgåver gjennom samarbeid

NIVI Analyse har på oppdrag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet kartlagt korleis kommunale oppgåver blir løyste i Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal. Mange kommunar løyser oppgåvene i lag. 

Flere nyheter