Kommunereformen

Regjeringen ønsker et sterkt lokaldemokrati, som gir folk og lokalsamfunn frihet og mulighet til å styre sin egen hverdag og samfunnsutvikling. Reformen gir færre kommuner, og fra 2020 vil det være 356 kommuner i Norge.

Færre og større kommuner skal gi bedre kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte oppgaver, gi bedre muligheter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt ivareta viktige frivillige oppgaver. Som et generelt prinsipp skal reformen legge grunnlaget for at alle kommuner kan løse sine lovpålagte oppgaver selv.

Regjeringen har følgende mål for reformen:

  • Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne
  • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
  • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
  • Styrket lokaldemokrati

Proposisjon om ny kommunestruktur ble vedtatt av Stortinget 8. juni 2017.

Vis mer


21.06.2019

Er det skilnad på tenestetilbodet mellom store og små kommunar i Rogaland?

Det var eitt av dei mange spørsmåla det blei svart på då Fylkesmannen i Rogaland inviterte til samling om kommunestruktur 18. juni i Stavanger.

05.06.2019

Er det store eller små kommunar som tar best vare på innbyggarane?

Det er eitt av dei mange spørsmåla det skal svarast på når Fylkesmannen i Rogaland inviterer til samling om kommunestruktur 18.juni

04.04.2019

Kommunestrukturen i Rogaland: Stor undersøking til alle kommunane

Det blir nå gjennomført ei brei nettbasert spørjeundersøking i alle rogalandskommunane. Dette er det første leddet i ein samarbeidsavtale me har gjort med forskingsinstituttet NORCE knytt til kommunestrukturen. 

02.04.2019

Forsand: Lovleg vedtak om folkerøysting

Fylkesmannen har motteke krav om lovlegkontroll av kommunestyret i Forsand sitt vedtak om at det skal haldast folkerøysting. Konklusjonen er at vedtaket er lovleg.

20.03.2019

Forsand: Departementet avslår utsetting av grensejustering

I tillegg avslår Kommunal- og moderniseringsdepartementet to innbyggarinititiativ om grensejustering. 

04.03.2019

Kommunestruktur: Samarbeidsavtale med NORCE

Fylkesmannen i Rogaland og forskingsinstituttet NORCE har skrive under ein samarbeidsavtale om arbeid med kommunestrukturspørsmål. Første del av prosjektet er å gjennomføra ei brei undersøking i kommunane.

27.02.2019

Departementet stoppar nye grensejusteringar inntil vidare

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ber om at det ikkje blir vedtatt nye grensejusteringar i norske kommunar nå. Årsaka er at dei alt vedtatte justeringane frå 1. januar 2020 er arbeidskrevande å få på plass. 

15.02.2019

Kommunestruktur: Nytt verktøy og ny rettleiar

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå oppdatert rettleiingsmateriellet knytt til vurdering av kommunestruktur. Dette er meint som ein kunnskapsbase for lokale diskusjonar.

13.02.2019

Kommunane løyser oppgåver gjennom samarbeid

NIVI Analyse har på oppdrag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet kartlagt korleis kommunale oppgåver blir løyste i Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal. Mange kommunar løyser oppgåvene i lag. 

05.02.2019

Forsand: Fylkesmannen avslår søknad om ny grensejustering

Innbyggarinitiativet frå Forsand om å tilbakeføra delar av det grensejusterte området på nordsida av Lysefjorden frå Strand til Forsand, blir avvist av Fylkesmannen i Rogaland.

Flere nyheter