Svakare driftsresultat i kommunane i 2018, men betre enn landet

Førebels KOSTRA-tal for 2018 viser at kommunane i fylket under eit hadde et driftsresultat på 3,3 % av sum driftsinntekter, mot 2,1 % for landet utan Oslo. Dette er lågare enn for 2017.

Netto driftsresultat er eit uttrykk for kommunanes handlefridom, og kva dei har til disposisjon til investeringar og reservar. Over tid må netto driftsresultat være positivt for en berekraftig økonomi. Best netto driftsresultat i 2018 hadde Utsira, Suldal og Finnøy, medan Randaberg, Eigersund og Lund hadde de svakaste tala, med sine negative netto driftsresultat. 21 av 26 kommunar har oppnådd driftsresultat høgare enn TBU si anbefaling på minimum 1,75 %. Rekneskapsdata manglar for ein kommune.

Sjølv om driftsresultatet i kommunane enda litt lågare enn 2017, er det betre enn landet. Dette til tross for at skatteinngangen var svakare enn landet også i 2018, og tyder på bra økonomistyring.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i 2017 og 2018 går fram av tabellen nedanfor:

Kommune

2017

2018

Landet uten Oslo

3,7

2,1

Rogaland

4,9

3,3

Eigersund

3,3

-0,3

Sandnes

5,1

3

Stavanger

5,5

3,5

Haugesund

5,5

2,7

Sokndal

4,4

3,2

Lund

0,3

-2,3

Bjerkreim

2,9

2,7

1,4

3,9

Klepp

2,2

3

Time

2,9

0,4

Gjesdal

4,9

3,2

Sola

5,9

3,7

Randaberg

0,4

-0,2

Forsand

18,5

-

Strand

8,5

3,3

Hjelmeland

5

5,9

Suldal

8,7

10,5

Sauda

1,1

3,2

Finnøy

0,2

9,7

Rennesøy

-1,3

2,5

Kvitsøy

1,7

8

Bokn

5,5

8,9

Tysvær

8,7

8,9

Karmøy

4,6

2,6

Utsira

6,4

11,6

Vindafjord

6,7

1,9

 

 

Førebels tall for netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter er for 2018 lågare enn i 2017, med 61,2 % for Rogaland og 78,5 % for landet utan Oslo. Berre to Rogalandskommunar har netto lånegjeld over 100 %. 16 av 26 kommunar har lågare netto lånegjeld enn i 2017.

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter for 2017 og 2018 går fram av tabellen nedanfor:

 

Kommune

2017

2018

Landet uten Oslo

84,5

78,5

Rogaland

74,8

61,2

Eigersund

65,6

63,9

Sandnes

84

69,9

Stavanger

75,5

46,6

Haugesund

66,1

63,7

Sokndal

83,9

77,4

Lund

66,1

71,4

Bjerkreim

39,8

43,7

84,1

71,8

Klepp

60,9

46,3

Time

85,5

74,3

Gjesdal

98,9

84,1

Sola

81,2

69

Randaberg

120,2

106,4

Forsand

51,5

-

Strand

62,7

57,7

Hjelmeland

71,9

61,6

Suldal

30,6

33,2

Sauda

72

78,6

Finnøy

50,3

63,8

Rennesøy

110,8

97,7

Kvitsøy

53,9

39,3

Bokn

91,7

115,8

Tysvær

88,3

88,8

Karmøy

54,3

52

Utsira

56,6

63,6

Vindafjord

56,5

65,6

 

 

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter har for fylket falle sidan i fjor, frå 12,5 til 9,3 %, og er litt lågare enn for landet utan Oslo. Samla disposisjonsfond for Rogaland i 2018 er 3 587 mill. kr, ein reduksjon på omkring 24 % frå 2017. Disposisjonsfond er ein oppspart reserve som kan nyttast til både drifts- og investeringsformål.

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter for 2017 og 2018 går fram av tabellen nedanfor:

 

Kommune

2017

2018

Landet uten Oslo

9,9

9,5

Rogaland

12,5

9,3

Eigersund

12,6

13

Sandnes

13,8

10,9

Stavanger

16,7

5,9

Haugesund

2,6

4,9

Sokndal

13,6

13,2

Lund

7,2

6,8

Bjerkreim

8,9

12,7

13,2

15,2

Klepp

13,7

11,7

Time

4,5

5,1

Gjesdal

7,4

10,6

Sola

12,9

6,7

Randaberg

7,8

6,1

Forsand

48,3

-

Strand

11,9

11

Hjelmeland

4,7

7,3

Suldal

23,5

28,8

Sauda

8,4

8,7

Finnøy

8,6

16,7

Rennesøy

9,1

6,5

Kvitsøy

19,4

27,6

Bokn

21

17,4

Tysvær

14,5

17,3

Karmøy

8,9

9,4

Utsira

20

22,7

Vindafjord

8,9

9,6

 

Merk at det er nytta konserntal her, dvs. at kommunale føretak (KF) og interkommunale selskap (IKS) er med.