Kommunal- og moderniseringsdepartementet om kravet til møteoffentlighet og hensyn til smittevern

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver i en tolkningsuttalelse at statlige restriksjoner på hvor mange som kan samles i et lokale kan hjemle begrensninger i hvor mange som kan være fysisk til stede i et møte i folkevalgte organer.

Departementet understreker imidlertid at når det foreligger slike restriksjoner har kommunen samtidig en plikt til å vurdere om det er mulig å finne egnede lokaler som kan bidra til at allmennheten kan være fysisk tilstede i møter i folkevalgte organer. 

På grunn av Covid-19 pandemien har det over tid vært restiksjoner på hvor mange som kan være samlet samtidig. Dette har ført til utfordringer for gjennomføringen av møter i folkevalgte organer i tråd med kommunelovens bestemmelser. 

Den 13. mars 2020 ble det derfor vedtatt en midlertidig forskrift for å lette gjennomføringen av fjernmøter. Formålet var å hindre spredning av Covid-19. I e-post fra KS til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 5. mai peker KS på at nye regler om størrelse på forsamlinger gjøre det lettere å gjennomføre fysiske møter nå, men at antallet som kan være fysisk samlet ikke alltid gjør det mulig å tillate at allmennheten er fysisk tilstede i møtet. 

I skrivende stund er begrensningen på offentlige arrangementer 50 deltakere. Etter planen skal dette utvides til inntil 200 deltakere fra den 15. juni 2020. I tillegg til begrenseninger i antall er det også satt andre krav av hensyn til smittevernet, bl.a. om avstand mellom deltakere. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet understreker i sitt svar til KS datert 20. mai at utgangspunktet etter kommuneloven § 11-5 og grunnlovens § 100 femte ledd må være at allmennheten har rett til å være til stede i samme lokaler som organet under møtets gang. Dersom denne rettigheten skal kunne begrenses må det foreligge et grunnlag som begrenser denne rettigheten. Dette må baseres på omstendigheter som er saklige og egnet til å oppnå et legitimt formål bl.a. vil hensyn til brannvern kunne tilsi at det settes et tak på hvor mange som kan være tilstede samtidig. Statlige restriksjoner på hvor mange som kan samles i et lokale, og som er begrunnet i smittevernhensyn og hjemlet i aktuelt regelverk, må etter KMD sin vurdering sidestilles med slike forhold.

Videre skriver KMD bl.a.: 

"Selv om allmennheten av ulike grunner fysisk ikke kan være til stede under møtet, så gjelder selvsagt hovedregelen om åpne måter. Allmennheten skal kunne følge forhandlingene. I de tilfellene hvor det foreligger saklige grunner som tilsier at allmennheten ikke fysisk kan være til stede ved møter, må kommunen ha systemer som f.eks. strømmer møtene på kommunens hjemmeside eller andre steder og/eller organiserer alternative lokaler hvor innbyggerne kan sitte og følge forhandlingene."

Departementet understreker avslutningsvis at fysisk tilstedeværelse gir mer informasjon enn kun å følge forhandlingene på en skjerm, og at kommunen derfor bør tilstrebe å finne lokaler som gjør det mulig for allmennheten å være tilstede innenfor de rammer som er satt. 

Brevet i sin helhet er lagt ved denne artikkelen.