Fylkesmannen skal ha kopi av alle lokale vedtak om karantene, innreise samt andre vedtak rettet mot kritisk infrastruktur

Noen kommuner rundt om i landet har fattet vedtak om karantenepåbud for reisende fra ulike deler av landet. Det vil være til stor hjelp for alle som skal forholde seg til de kommunale karantenereglene at disse er mest mulig ensartede. Helsedirektoratet og fylkesmennene kan bistå kommunene med å oppnå dette.

Det er også kommet meldinger til Helse- og omsorgsdepartementet om lokale tiltak som retter seg mot dagligvarebutikker med ulike restriksjoner vedrørende salg av uemballerte dagligvarer (frukt og grønt, brød- og bakervarer og smågodt) m.v. Vedtakene er fattet til tross for at dagligvarekjedene selv mener de har gjort nødvendige vurderinger i henhold til sentrale retningslinjer fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Mattilsynet. 

- Uforholdsmessige karanteneregler er ikke lovlige

Fylkesmannen minner om at smittevernloven § 1-5 legger rammer for kommunale vedtak etter smittevernloven § 4-1. Det følger blant annet av bestemmelsens andre ledd at "tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep". Det er derfor et krav om at kommunenes særskilte karanteneregler skal være forholdsmessige. Uforholdsmessige karanteneregler er ikke lovlige. Samtidig er det viktig at kommunene har rom for å fatte lokalt begrunnede vedtak ut fra lokale forhold og behov.

Fylkesmennene bedt om å vurdere lovlighetskontroll

For å sikre mest mulig ensartethet og kontroll av lovligheten av lokale vedtak om karantene m.m. har Helsedirektoratet bedt Fylkesmennene om å ta kontakt med kommuner i sin region for i første omgang å innhente vedtak og veilede om hvordan karantenereglene kan utformes slik at de er forholdsmessige og også ellers i samsvar med smittevernloven. Fylkesmennene blir også bedt om å vurdere lovlighetskontroll etter kommunelovens § 27 dersom kommunene ikke endrer karantenereglene slik at de blir forholdsmessige og i samsvar med smittevernloven. Dette arbeidet vil Fylkesmannen i Rogaland starte med nå.

Vi ber i den sammenheng kommunene om straks å sende alle slike vedtak til Fylkesmannens postmottak med kopi på e-post til maren.skaden@fylkesmannen.no

Dersom en kommune i Rogaland har behov for å utforme lokale vedtak med hjemmel i smittevernloven § 4-1 ber vi dere blant annet huske på:

 • § 1-5 krever at smitteverntiltak skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Det må gå frem av vedtaket hvordan dette er vurdert.
 • Vedtakene skal være forholdsmessige samlet og hver for seg, og må også vurderes opp mot nasjonale vedtak om smitteverntiltak som gjelder til enhver tid.
 • Bestemmelse om karantene kan ikke ha lengre varighet enn 7 dager jf. § 4-1 bokstav d.
 • Det er viktig at kommunenes vedtak om karantenepåbud gjør unntak for helt nødvendige forflytninger av personer. To eksempler på viktige unntak finner man i forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge § 2, som lyder: "Personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge under reise mellom bolig og arbeidssted, og når de er i arbeid, er unntatt fra § 1." og "Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra § 1. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen" og Se også brev om varetransport som ligger som vedlegg i høyremargen. 

Beredskapsutvalget anser at følgende 15 funksjoner er kritiske for samfunnet

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Departementet legger til at også renholdstjenester nå bør være av kritisk betydning. Alle departementer har ansvar for å selv avklare nærmere hvilke funksjoner som er samfunnskritiske i egen sektor.

Fylkesmannen viser også til at barnevernansatte den 14.03.2020 fikk status som «personell i kritiske samfunnsfunksjoner».

Avslutningsvis vil vi understreke at situasjonen endrer seg fra dag til dag, og vi ber kommunene selv sjekke at brev som ligger som vedlegg i enkeltartikler ikke er utdaterte. Vi har lenket til full oversikt over brev fra Hdir knyttet til koronasituasjonen i høyremargen.