Fylkeslegen oppfordrer til interkommunalt samarbeid i smittesporingsarbeidet

"Interkommunale samarbeid ved smitteoppsporing kan bidra til å effektivisere smitteoppsporingsarbeidet samtidig som det er ressursbesparende for kommunene" påpeker fylkeslege Janne Dahle-Melhus.

Kommunen og kommunelegen har ansvar for å holde oversikt over smitteforekomsten i kommunen til enhver tid og gjennomføre de tiltakene som trengs lokalt for å stanse videre smitte så raskt som mulig, jfr. smittevernloven §§ 7-1 og 7-2.

Kommunene har ansvar for å oppdage og slå ned lokale utbrudd

Landets kommuner har fått i oppgave å gjennomføre omfattende testing for å kunne finne og isolere de som er smittet, drive smitteoppsporing og sette nærkontakter i karantene. En sentral del av regjeringens strategi forkortes "TISK" – for testing (ved sykdomsmistanke) – isolering (av covid-19-syke) – smitteoppsporing og karantene (av nærkontakter), og er anbefalt av Verdens helseorganisasjon. Les mer om dette i Helsedirektoratets brev av 3. juli "operasjonalisering av testing, isolering, smittesporing og karantene" som du finner som vedlegg i høyremargen på denne side.

Tilstrekkelig personell og effektiv ressursbruk

Kommunene må i denne sammenheng planlegge for tilstrekkelig personell til smittesporing og andre TISK-oppgaver uten at dette går på bekostning av nødvendig helsehjelp til barn og sårbare grupper. Fylkesmannen ser at TISK er ressurskrevende og vi opplever at flere utrykker bekymring for at kommunalt helsepersonell settes inn i TISK tjeneste på bekostning av andre viktige kommunale oppgaver bl.a. i skolene og på helsestasjonene. 

Oppfordrer til interkommunalt samarbeid

Fylkesmannen i Rogaland vil derfor understreke at kommuneloven åpner for at kommuner kan samarbeide om oppgaver som er felles for samtlige kommuner som deltar i samarbeidet, og at når det ikke dreier seg om myndighetsutøvelse så står kommunene relativt fritt med tanke på hvordan de ønsker å organisere et slikt samarbeid. Fylkeslegen mener at man ved å opprette regionale samarbeid på smitteoppsporingsarbeidet kan sikre en effektiv smittesporing og ressursbruk uten at dette går på bekostning av nødvendig helsehjelp til barn og sårbare grupper.

Ansvarlig for smittesporing kan kontakte "annen lege" uten hinder av taushetsplikt

I forlengelsen av dette viser vi også til vedlagt brev fra Helsedirektoratet datert 23. juni "deling av opplysninger om nærkontakter" der det det bl.a. understrekes at legen som har kontakt med den smittede har ansvaret for oppsporing av nærkontaktene, og etter smittevernloven § 3-6 første ledd siste setning, kan "annen lege" kontaktes i forbindelse med smitteoppsporing uten hinder av taushetsplikt. Dette omfatter å ta kontakt med kommuneleger i kommune der nærkontakt bor eller oppholder seg. Vi gjentar at smitteoppsporingsarbeidet knyttet til koronapandemien er lagt til kommunen.

Vi understreker at det i brevet slås fast informasjon om både smittede og nærkontakter av smittede kan deles med kommunelege i annen kommune der den antatt smittede bor eller oppholder seg. Det er ikke et vilkår at nærkontakten har utviklet symptomer. 

Bruk av personellressurser

Videre vil vi fremheve at annet personell enn leger og sykepleiere kan benyttes ved TISK. I Helsedirektoratets brev av 19. august, se vedlegg i høyremargen, skriver helsedirektoratet bl.a. at: 

  • Annet helsepersonell enn leger og sykepleiere kan ta virusprøver fra nese og hals. 
  • Ikke autorisert helsepersonell som personer med kompetanse innen politifag, jus, psykologi, ingeniører og andre kan egne seg til å bli smittejegere og utgjøre et tverrfaglig team som kan vare over tid.

Helsedirektoratet angir at et smittesporingsteam kan bestå av en teamleder med helseutdanning (minimum høyskole), en datakyndig koordinator og tre "smittejegere" uten krav til helseutdanning. Det understrekes at alt personell har taushetsplikt. Taushetsplikten må ivaretas også i smittesporingsarbeidet. (Les mer om taushetsplikt og smittesporing i brev om deling av opplysninger om nærkontakter i høyremargen)  

Regjeringen dekker nødvendige kostnader til TISK

Når det gjelder kommunenes kostnader til testing, isolering, sporing og karantene har regjeringen i dag, 4. september sendt ut et brev til alle kommunene der de informerer om at de tar sikte på å dekke alle nødvendige utgifter. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har satt ned en arbeidsgruppe med deltakere fra departementene og kommunesektoren. Gruppen vil ferdigstille en første delrapport i oktober, slik at regjeringen i nysalderingen av 2020-budsjettet kan ta høyde for ekstrakostnadene, sier Kommunal- og Moderniseringsminister Nikolai Astrup. Les mer og finn lenke til brevet på Regjeringen sine nettsider.