Nasonal helse- og sykehusplan

Regjeringa har lagt fram Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019). Planen er ein viktig del av regjeringa sitt arbeid for å skape pasienten si helseteneste. Nasjonal helse- og sykehusplan skal sikre trygge sjukehus og betre helsetenester, uansett kor du bur. Nasjonal helse- og sykehusplan gjeld for perioden 2016-2019, men omtalar og drøftar utviklingstrekk fram mot 2040.