Sivilombudsmannens besøksrapport fra Helse Stavanger HF, Avdeling psykisk helsevern barn og unge

Etter besøk til avdelingens døgnpost for barn i aldersgruppen 0-13 år og to døgnposter for ungdom mellom 13-18 år, har ombudsmannen nå utarbeidet en rapport med funn og en rekke anbefalinger som blant annet gjelder bruk av tvangsmidler, skjerming og utforming av lokalene.

Rapporten er utarbeidet av forebyggingsenheten hos Sivilombudsmannen, og den inneholder vurderinger og anbefalinger om en rekke ulike temaer. Mange av anbefalingene i rapporten er av generell interesse for alle avdelinger for barn og unge i det psykisk helsevernet.

Som informasjonsgrunnlag har ombudsmannen blant annet brukt vår tilsynsmessige oppfølging de siste årene med temaer som utforming av skjermingslokaler og bruk av tvangsmidler, og ombudsmannen skriver:

«Fylkesmannen i Rogaland har de siste årene fulgt opp forholdene på ungdomspostene i flere tilsynssaker om ulovlig bruk av tvangsmidler (se kapittel 8 Bruk av tvangsmidler). Fylkesmannen har også over lang tid aktivt og grundig fulgt opp ungdomspostenes bruk av inngripende tvang som tvangsmidler og skjerming. Fylkesmannens oppfølging har bidratt til økt bevissthet og kunnskap i avdelingen om rettighetene til barn og unge og lovens begrensninger for bruk av tvang.

Det er positivt at Fylkesmannen har høy bevissthet om at embetet som del av forvaltningen skal forholde seg til barns grunnleggende rettigheter etter Grunnloven, FNs barnekonvensjon og internasjonale menneskerettighetsstandarder for øvrig. Dette bidrar til å styrke arbeidet for å forebygge umenneskelig og nedverdigende behandling på steder der noen er fratatt friheten sin

I menyen til denne saken ligger lenke til besøksrapporten.