Viktig at kommunene ivaretar behovene til personer med utviklingshemming

Kommunene har ikke anledning til å innføre generelle besøksforbud og lignende i hjemmene til personer med utviklingshemming.

Helsedirektoratet skriver på sine hjemmesider at de via Likestillings- og diskrimineringsombudet, NFU Norge og andre fått kjennskap til at enkelte kommuner har innført generelle besøksforbud og lignende i hjemmene til personer med utviklingshemming. Om dette uttaler direktoratet:

«-Helsedirektoratet minner om at besøksbegrensning i private hjem, som for eksempel leiligheter som leies av personer med utviklingshemming i et bofellesskap, må skje basert på frivillighet og i dialog med tjenestemottakere og eventuelle pårørende, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

- Det er viktig å ivareta smittevernet, men den beste måten å gjøre det på er gjennom dialog og samarbeid. For enkelte er pårørende en viktig og nødvendig samarbeidspartner og ressurs når smittevernstiltak og tjenestetilbud skal planlegges, sier Guldvog.

Helsedirektoratet viser til anbefalinger om dette i vår veileder under avsnittet om smittevern i tjenester til personer med utviklingshemming. Vi vil også minne om at barn som bor i barneboliger og liknende har rett til å se sine foreldre og at kommunen må legge til rette for dette

I samme nyhetsartikkel minner Helsedirektoratet om at kommunene må gjøre individuelle vurderinger av den enkelte pasient eller brukers tjenestebehov, blant annet for omsorg, avlastningstiltak og assistanse i den perioden andre tilbud er stengt. Kommunene har plikt til å dekke individuelle behov som oppstår på grunn av stenging av andre tilbud.

Kontaktpersoner