Omsorgsplan 2020 - Innføring av velferdsteknologiske løysinger

Tilskotsordninga følgjer opp Meld. St.29 (2012-2013) «Morgendagens omsorg» og inngår i Nasjonalt program for velferdsteknologi, som er ein del av Omsorgsplan 2020. Hovudmålet for programmet er at velferdsteknologi skal vere ein integrert del av tenestetilbodet i omsorgstenestene innan 2020.

Meir opplysning og søknadsinformasjon finn de på Helsedirektoratet si nettside

Søkandsfrist:

01.02. 2019

Målgruppe og prioritering:

Samarbeidsprosjekt som er med i Nasjonalt program for velferdsteknologi vil verte prioritert. For nye søknadar vil prosjekt med samarbeid mellom fleire kommunar verte prioritert

Ansvarleg:

Fylkesmannen i samarbeid med Helsedirektoratet

Kven kan søkje:

Kommunar

Kontaktpersoner