Årsrapport 2018 – Kompetanseløft 2020

Kompetanseløft 2020 er regjeringa sin plan for rekruttering, kompetanse- og fagutvikling i den kommunale helse- og omsorgstenesta fram mot 2020.

Planen vart lagd fram i statsbudsjett 2016 (Prop.1S (2015-2016)) og er ei oppfølging av Meld. St.26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste- nærhet og helhet, Omsorg 2020 og Prop.15S (2015-2016) Opptrappingsplan for rusfeltet.

Årsrapport 2018 er ei oppsummering av resultat og aktivitet det første året i planperioden

Sjå rapport i link til høgre

Kontaktpersoner