Presisering knyttet til tilgjengelighet og åpningstider ved NAV-kontoret

Arbeids -og velferdsdirektoratet har uttalt seg i brev av 02.07.20 om tilgjengelighet og åpningstider ved NAV-kontoret. 

 

Kravet til forsvarlige tjenester krever stor grad av tilgjengelighet, også når det gjelder åpningstider. Forsvarlighetskravet setter en nedre grense for hva som kan aksepteres før det regnes som uforsvarlig tjenesteyting, men hva som er uforsvarlig beror på en konkret vurdering.

Begrensede åpningstider må være begrunnet ut fra kunnskap om samfunnsmessige og sosiale forhold i kommunen, herunder innbyggernes behov.

 

For å lese hele uttalelsen se vedlagt brev.