Anbefaling om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner

Det må legges til rette for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner så langt det er mulig under covid-19. Besøkene vurderes og avtales i forkant.

Helsedirektoratet har fra 14.03.2020 gitt anbefaling om adgangskontroll og alminnelig besøksstans i landets helseinstitusjoner m.m. Denne anbefalingen er ikke lenger gjeldende. 

Helsedirektoratet har fra 27.05.2020 kommet med nye anbefalinger for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og tiltak mot sosial isolering.

Her har Helsedirektoratet kommet med råd om hvordan helse- og omsorgsinstitusjoner kan tilrettelegge for besøk under covid-19-pandemien. Folkehelseinstituttet har utarbeidet de konkrete rådene for hvordan smittevern skal ivaretas.

Pasientens ønsker og behov for besøk bør kartlegges og vurderes ut fra forhold som hvor alvorlig syk vedkommende er, forventet levetid, eventuelle kommunikasjonsvansker, behov for nærhet og omsorg og lengden på institusjonsoppholdet.

Det er særlig viktig å legge til rette for besøk for pårørende til kritisk syke eller døende, pasienter med langvarige opphold i institusjon, når pasient eller pårørende er barn eller for en partner forbindelse med fødsel og barselstid.

Helsedirektoratets anbefalinger 

  • Den generelle anbefalingen om å legge til rette for besøk gjelder for både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. I tillegg er det laget anbefalinger knyttet til besøk som bare gjelder den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
  • Den enkelte virksomhet, kommune eller helseforetak har ansvar for å vurdere hvilke besøk som kan gjennomføres og hvordan det kan gjøres forsvarlig i ulike faser av covid-19-epidemien.
  • Besøkene skal det skje i tråd med Folkehelseinstituttets smittevernråd om besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.
  • Det må føres besøksprotokoll i tilfelle det blir behov for smittesporing. 

I anbefalingene står det videre at pasienter kan motta gaver, bevege seg utendørs, og kommunene må så langt det er mulig sørge for å gjenåpne dagtilbud som ble stengt under covid-19-pandemien. 

Helsedirektoratet sine anbefalinger samt Helsedirektoratet sin nyhetssak om disse anbefalingene ligger under "Lenkjer" i denne nyhetssaken.