Koronautbruddet: Forlengelse av helseerklæringers gyldighet

Det åpnes nå for å forlenge varigheten på offshore helseattester som har gått ut på dato. Det har Helsedirektoratet bestemt i dag. 

For å hindre smittespredning, opprettholde tilstrekkelig smittvernskapasitet i kommuner og i helse- og omsorgstjenesten – samt sørge for at produksjonen i offshorenæringen opprettholdes, på tross av Covid-19-situasjonen, treffer Helsedirektoratet med dette følgende vedtak etter forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs, FOR-2010-12-20-1780 (helsekravforskriften) § 22 jf. 15 og 17:

Rettslig grunnlag

Helsekravforskriften § 15 gir bestemmelser om helseerklæringers gyldighetstid. Helseerklæringen er gyldig i inntil to år. For de som arbeider under forhøyet omgivende trykk, gjelder helseerklæringen inntil ett år. Fylkesmannen kan gi helseerklæring med hjemmel i dispensasjonsregelen i forskriften § 17. Helsekravforskriften § 22 gir Helsedirektoratet hjemmel til i særskilte tilfelle gjøre unntak fra helsekravforskriften.

Forlengelse av helseerklæring gitt med hjemmel i helsekravforskriften §§ 15 og 17:

Helseerklæringer som er gått ut på dato forlenges forutsatt at:

  • tidsrommet ikke overstiger 6 måneder, og
  • vedkommende er i besittelse av en utløpt helseerklæring med utløpsdato 1. januar 2020 eller senere.

Dette gjelder også helseerklæringer gitt etter dispensasjonsbestemmelsen. Helsekravforskriftens øvrige bestemmelser gjelder på vanlig måte.

Begrunnelse for vedtaket

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmenn farlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker.

Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon.

Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. De siste dagene har det i stadig flere smittetilfeller ikke vært mulig å identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at smittespredningen per i dag ikke er under kontroll.

I denne situasjonen er det nødvendig med ytterligere tiltak for å forebygge og motvirke overføring av SARS CoV-2 virus og Covid-19. Tiltaket anses nødvendig både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten. Helsedirektoratet vurderer at tiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet og for å opprettholde tilstrekkelig smittvernskapasitet i kommuner og i helse- og omsorgstjenesten.

Vedtaket gjelder til og med 1. juni 2020 med mulighet for forlengelse.

Dette betyr at helseerklæringer som utløper i tidsrommet 01.01.2020–01.06.2020 automatisk får forlenget varighet med 6 måneder. Forlengelsen er altså gyldig uten at petroleumslegen utsteder en ny helseerklæring. Dette gjelder også helseerklæringer som i utgangspunktet har en begrenset varighet (kortere enn 2 år).

Dette vedtaket gjelder ikke andre lands helseattester.