Helse offshore

Fylkesmannen i Rogaland har en landsdekkende rolle i saker som gjelder helse og hygiene i petroleumsvirksomheten til havs på den norske kontinentalsokkelen.

Tilsyn med helse og hygiene

Fylkesmannen i Rogaland har tilsyn med helse og hygiene om bord på alle faste og flyttbare installasjoner i petroleumsvirksomheten til havs. Tilsynet omfatter blant annet helsetjenesten (den kurative tjenesten og beredskap), matvarehåndtering, forpleining og drikkevannsforsyning. Du finner mer informasjon og oversikt over tilsynsaktivitetene på nettsidene til Fylkesmannen i Rogaland.

Helseerklæringer

Fylkesmannen i Rogaland forvalter regelverket for helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten til havs, og kan også gi dispensasjoner dersom kravene ikke er oppfylt. På nettsidene til Fylkesmannen i Rogaland finner du liste over petroleumsleger som utsteder offshoreattest (helseerklæring for personer i petroleumsvirksomheten til havs). For offshoredykkere har vi lister over godkjente leger og skjema for nedlasting.

Vis mer

Lenke til opplysninger vedrørende petroleumslegeordningen finner du i menyen til høyre.

 

Kontaktpersoner for helse offshore:


26.01.2017

Husk innrapportering av vannverksdata for 2016 – frist 15.februar 2017

Drikkevannsforskriftens § 25 sier følgende om rapportering: «Ved vannforsyningssystem med produsert vann per døgn på minst 10 m³ skal vannverkseieren rapportere analyseresultatene fra råvannsprøvene i § 20 og drikkevannsprøvene i § 21. Vannverkseieren skal også rapportere andre relevante data som er nødvendige for å ivareta Norges internasjonale rapporteringsforpliktelser. Rapporteringen skal gjøres på skjema fastsatt av Mattilsynet innen 15. februar påfølgende år.»

18.05.2015

Svikt i fleire ledd ved fallulukke

Fylkesmannen i Rogaland oppretta tilsynssak etter at ein mann i 30-åra døydde etter fall frå helikopter på veg frå Troll A-plattforma i Nordsjøen 2. juli i fjor. Fylkesmannen påpeiker rutinesvikt i fleire ledd.

23.04.2015

Fagdag om næringsmiddelhygiene og drikkevann

Fylkesmannen i Rogaland og Mattilsynet arrangerte fagdag om næringsmiddelhygiene og drikkevann  i petroleumsvirksomheten 16.04.2015. Temaer som ble belyst var; regelverkets krav til næringsmiddelvirksomheter,  tilsynserfaringer på området, innrapportering av vannverksdata og mikrobiologi på kjøkkenet.  Presentasjonene finner du under her.

09.03.2015

Måling av skulderbredde i britisk sektor

Britiske luftfartsmyndigheter (CAA) krever fra 1. april 2015 at alle som reiser offshore med helikopter i britisk sektor skal ha gjennomført en måling av skulderbredde.

26.01.2015

Cosylan – en mulig sikkerhetsrisiko.

Fylkesmannen i Rogaland har gjennom ulike tilsyn erfart at det er en etablert praksis at helsetjenesten i petroleumsvirksomheten forskriver Cosylan for å dempe nattlig hoste.

10.11.2014

Ebola – Helsemyndighetenes oppfølging inn mot petroleumsnæringen.

Vi viser til Helsedirektoratets web side som gir fortløpende oppdatert informasjon og råd til helsepersonell om ebola. Helsetjenesten i Petroleumsvirksomheten skal varsle Smittevernvakten ved Folkehelseinstituttet som har døgnåpen beredskapstelefon på tlf.nr. 21 07 63 48.

16.10.2014

Skal vaktlegen rutinemessig videresende helseopplysninger til faglig ansvarlig lege for innretninger i petroleumsvirksomheten?

Fylkesmannen har mottatt en  henvendelse som tok utgangspunkt i en artikkel på Fylkesmannens nettside om «Tilgang til helseopplysninger i petroleumsvirksomhetens helsetjeneste.»  Bakgrunnen for denne artikkelen var et behov for en avklaring av om operatørens påseansvar gir adgang til å innhente  journalopplysninger fra underleverandørens helsetjeneste. I artikkelen presiseres at operatørlegen ikke har slik adgang fordi det må være begrunnet i helsehjelp til pasienten jf. helsepersonelloven § 21. Det presiseres videre at vaktlegen kan ikke videreformidle helseopplysninger internt i petroleumsvirksomheten til andre enn faglig ansvarlig lege for innretningen. Det er på bakgrunn av denne artikkelen reist spørsmål ved om rutinemessig videreformidling av helseopplysninger til faglig ansvarlig lege er i tråd med regelverkets krav til taushetsplikt.

29.09.2014

Informasjon om registering av drikkevannsanlegg og næringsmiddelforetak

Fylkesmannen i Rogaland har sendt ut et likelydende brev til operatørselskaper, driftsselskaper og redere der vi ber selskapene registrere drikkevannsanlegg og næringsmiddelforetak i MATS, som er Mattilsynets offentlige tilsynsregister.

01.09.2014

Bestemmelser i næringsmiddelregelverket som er aktuelt for innretninger i norsk petroleumsvirksomhet

Mattilsynet har delegert sin tilsynsmyndighet vedrørende drikkevann og næringsmiddelhåndtering overfor petroleumsvirksomheter til havs til Fylkesmannen i Rogaland. jf. rammeforskriften §§ 67 og 69. Matloven med tilhørende forskrifter er gjort gjeldende i aktivitetsforskriften § 13.Regelverket som gjelder næringsmiddelhåndtering er omfattende. Fylkesmannen har i denne artikkelen spesifisert aktuelle bestemmelser i dette regelverket som er aktuelt for innretninger i norsk petroleumsvirksomhet.

01.04.2014

Dialogmøte om helsemessig beredskap i petroleumsvirksomheten

Fylkesmannen har ved flere tilsyn sett på ulike selskapers tilrettelegging for å sikre entydig og forsvarlig håndtering av pasienter med akuttmedisinske tilstander. Tilsynserfaringer har avdekket mangel på entydige prosedyrer/ rutiner for å sikre nødvendig kompetanse og forsvarlig pasienthåndtering ved akutt alvorlig respirasjonssvikt.