Helseattest for eldre, kognitive tester og dispensasjon for førerkortgruppe 2 og 3 for fører med syn på ett øye

Det har den siste tiden vært mye fokus på helsekrav til førerkort i media. Fylkesmannen har mottatt flere henvendelser om helseattest for eldre, kognitive tester og dispensasjon for førerkortgruppe 2 og 3 for fører med syn på ett øye. Helsedirektoratet har nå kommet med noen presiseringer for å unngå misforståelser om regelverket.

Kognitive tester og helseattest for eldre

Kognitive tester skal ikke benyttes til rutinemessig testing av alle eldre som skal fornye førerkortet. Testene skal benyttes der undersøkelsen av pasienten eller andre opplysninger gir mistanke om at det foreligger en kognitiv svikt. I henhold til førerkortveilederen (IS‐2541) skal søkers kognitive funksjon vurderes av legen ut fra kjent sykehistorie og undersøkelsessituasjonen, eventuelt supplert med opplysninger fra komparenter. Veilederen viser til en rekke faktorer som er relevante i vurderingen. Veilederen viser også til hvilke tester som er anbefalt å bruke i førerkortsammenheng.

Forslaget om å endre kravet om å levere helseattest til å gjelde fra 80 år er til behandling i Vegdirektoratet etter høringen. Dato for ikrafttredelse er ikke fastsatt.

Dispensasjon for tung bil for fører med syn på ett øye

Etter førerkortforskriften vedlegg 1 § 45 kan personer som hadde dispensasjon for førerkortgruppe 2 og 3 før de nye helsekravene trådte i kraft 1. oktober 2016, få fornyet dispensasjon frem til 30. september 2019, dersom det foreligger tungtveiende grunner og det etter en medisinsk vurdering ikke anses å utgjøre en trafikksikkerhetsrisiko.

Etter oppdrag fra Helse‐ og omsorgsdepartementet, arbeider Helsedirektoratet nå med å utarbeide et forslag til forskriftsendring som vil gjøre det mulig å søke om videreføring av tidligere innvilget dispensasjon ut over 30.september. Det er planlagt at forskriftsendringen skal bli sendt på høring i løpet av juni. Søknader som kommer inn i tiden før eventuell forskriftsendring trer i kraft, kan innvilges fram til 30. september, i tråd med bestemmelsene i § 45.