Tilskot oppfølging FRI-programmet

Tilskot til rekruttering og kompetansebygging. Søknadssfrist 30. april 2104.

Fylkesmannen har 25 000 kroner til fordeling. Midlene skal nyttas til arbeid med rekruttering og komeptansebygging slik at skulane gjennomfører det tobakksforebyggande programmet FRI i større grad.

Søknaden skal vere forankra hos einingsleiar eller leiar på høgare nivå og må innehalde:

  • Opplysningar om tiltak det blir søkt om tilskot til og kva som er føremålet.
  • Budsjett som viser kva utgifter det er rekna med til det aktuelle tiltaket, kor mykje kommunen sjølv eventuelt vil løyve og kor mykje det blir søkt om frå Fylkesmannen.
  • Namn på kontaktperson i kommunen, eventuelt referansenummer og kontonummer for innbetaling.
  • Send søknaden i e-brev til fmropostmottak@fylkesmannen.no eller med vanleg post til Fylkesmannen i Rogaland, postboks 59, 4001 Stavanger.
  • Fylkesmannen krev å få tilsendt rekneskap for bruken av pengane innan 31. mars 2015. Dersom tilskotet ikkje blir nytta i samsvar med føremålet, vil vi krevje pengane tilbake

 

Kontaktpersoner