Folkehelsemeldingen: mestring og muligheter

27. mars la regjeringa fram ny folkehelsemelding. Psykiske helse skal bli like viktig som fysisk helse i folkehelsearbeidet. Regjeringa vil utvikle ein folkehelsepolitikk som skapar mogelegheiter og fremjer meistring

Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter, presenterer politikk på område som regjeringa meiner ikkje har vore tilstrekkeleg prioritert, eller som krev nye grep. Psykisk helse skal få ein større plass i folkehelsearbeidet. Arbeidet med å fremje ein helsefremjande livsstil skal få ei meir positiv vinkling, og det skal utviklast ein ny og moderne eldrepolitikk.

Du finn lenkja til meldinga på høgre sida her.