Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Kunngjering av tilskot til bustadsosialt arbeid


Tilskot til bustadsosialt arbeid, kap 0621 post 63, er del av regjeringa sin handlingsplan mot fattigdom. Hovudmålet er å styrkje og utvikle dei ordinære tenestene i kommunane, slik at dei betre kan ta hand om behovet bustadlause og rusmiddelmisbrukarar har for oppfylging i bustad.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 16.11.2012

Viktige innsatsområde i 2013 er:

  • Å reduserer bruken av mellombels butilbod
  • Å leggja til rette for eit heilskapleg bustadsosialt arbeid lokalt
  • Å koma med tiltak overfor ungdom og yngre vaksne i etableringsfasen

Alle kommunane i landet kan søkje om tilskot.
Søknadsfrist er 1.februar 2013.