Tilskudd til tros- og livssynssamfunn etter ny trossamfunnslov


Fylkesmannen har mottatt brev fra Barne- og familiedepartementet der det presiseres hvilke vilkår som stilles for å kunne få tilskudd til tros- og livssynssamfunn etter den nye trossamfunnsloven som skal tre i kraft 1. januar 2021

Publisert 21.10.2020

Det vises til brevet i sin helhet som du finner i høyremargen.

Krav om 50 medlemmer

For å kunne bli registrert og være berettiget til tilskudd etter den nye trossamfunnsloven må tros- og livssynssamfunn ha minst 50 medlemmer som:

  1. a) selv har meldt seg inn, eller som har blitt innmeldt av dem som har foreldreansvaret,
  2. b) er bosatt i Norge, og
  3. c) ikke er medlem i Den norske kirke eller et annet registrert tros- eller livssynssamfunn, se loven §§ 4 første ledd og 5 tredje ledd.

Sammenslåing av trossamfunn

Tros- og livssynssamfunn med færre enn 50 medlemmer vil kunne fusjonere med et annet samfunn for å oppfylle antallskravet i loven §§ 4 første ledd og 5 tredje ledd.

Når flere tros- eller livssynssamfunn har slått seg sammen til ett samfunn, skal medlemmer som var innmeldt i de respektive samfunnene forut for sammenslåingen anses å oppfylle vilkåret i trossamfunnsloven § 4 første ledd bokstav a, uten behov for ny innmelding

Organisasjonsnummer

Hvorvidt en sammenslåing av flere trossamfunn gjør det nødvendig å bli registrert med et nytt organisasjonsnummer i Enhetsregisteret, vil bero på om det ved sammenslåingen etableres et nytt trossamfunn eller ikke.