Krav til registrering av trussamfunn

Før registrering av trussamfunn treng vi:

1. fullstendig namn og adresse for trussamfunnet
2. truvedkjenning og lære i hovudtrekk
3. organisasjon, verksemd og utbreiing. Derunder tal på medlemmer.
4. namn på styre- eller utvalsmedlemmer
5. namn og tenestedistrikt for prest/forstandar
6. eventuelle retningslinjer eller vedtekter om trussamfunnets formål, om kven som kan vere medlem av samfunnet, om representasjon, tillitsmenn og tenestemenn og reglar om endring av retningslinjer eller vedtekter og om oppløysing av samfunnet og liknande.
7. organisasjonsnummer

Trussamfunn som omfattar menigheter i fleire fylke kan sende registreringsmelding under eitt til fylkesmannen i det fylket kor samfunnet har hovudsetet. I så fall må meldinga innehalde ei liste over dei menigheter som skal omfattast av registreringa, ordna fylkesvis.

Meldinga skal vere skriftleg og underskriven av den eller dei som etter retningslinjer eller vedtekter for samfunnet forpliktar dette.